Робота адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради

Друк

До адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради від правоохоронних органів та інших органів надходять адміністративні матеріали, які скоєнні на території Тарутинської селищної територіальної громади.

З метою роз’яснення діючого законодавства та методики розгляду адміністративних матеріалів, адміністративна комісія, юридичний відділ надає інформацію.

Адміністративна комісія — це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення.

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені у ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України та іншими нормативно-правовими актами, «Положенням про адміністративні комісії Української РСР», затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР та «Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради», затвердженого рішенням виконкому від 23.12.2020 № 2.

До складу адміністративної комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, а також члени комісії.

До виключної компетенції адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради відноситься розгляд справ про адміністративні правопорушення передбачені КУпАП:

 • у сфері охорони культурної спадщини (ст. 92);
 • у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів (ст.ст. 99 (коли правопорушення вчинено громадянином, 103-1, 103-2);
 • у сільському господарстві (ст. 104);
 • на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку (ст.ст. 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), 141, 142);
 • в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (ст.ст. 150-152, ч. 1,2 ст. 152-1);
 • в галузі торгівлі ст.ст. 155, 155-2, ч. 2 ст. 156, ст.ст. 156-1, 156-2, 159);
 • що посягають на громадську безпеку (ч.1 ст. 163-17, ст.175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), ст.ст. 179, 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), ч. 4 ст. 181, ч. 1 ст. 182, ст. 183);
 • що посягають на встановлений порядок управління (ст.ст. 186, 212-1).

 Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу.

По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про закриття справи.

Адміністративні комісії при розгляді справ про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення у вигляді: попередження; штрафу; оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Накладення адміністративного стягнення можливе лише у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

Підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Справа про адміністративні правопорушення має розглядатися адміністративною комісією за місцем проживання порушника та в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи строк. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення При підготовці до розгляду справи відповідальним секретарем адміністративної комісії повинно бути вирішено наступні питання:

 • чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
 • чи правильно складено протокол та інші матеріали справи. Відповіно до вимог ст. 256 КУпАПпротокол повинен містити наступну інформацію: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; наявність матеріальної шкоди; відмітка про роз'яснення прав і обов'язків передбачених ст. 268 КУпАП особі, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідками і потерпілими та іншими особами при їх наявності. А в разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, робиться запис про це. Окрім цього особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
 • чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду. Вручення повістки особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також іншим особам, які беруть участь у провадженні по справі вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи, в якій зазначаються дата і місце розгляду. Оскільки справа повинна розглядатися в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, розгляд справи без такої особи можливий лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
 • чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
 • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення розпочинається з оголошення головуючим на засіданні адміністративної комісії, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи про їх права і обов'язки визначені ст.ст. 268-274 КУпАП, після чого оголошується протокол про адміністративне правопорушення.

На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. 

Обов’язковою умовою при розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією є ведення протоколу.

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або висилається особі, щодо якої її винесено, потерпілому на його прохання, про що робиться відповідна відмітка у справі.

У випадку відмови притягнення, складається відповідна постанова про не притягнення до відповідальності.

Кожне рішення адміністративної комісії приймається у вигляді постанови з дотриманням діючого законодавства, передбачене адміністративним кодексом.

За минулий 2021 рік розглянуто 20 протоколів про адміністративне правопорушення, притягнуто - 18; відмовлено – 0, повернуто -1.

Для примусового виконання направлено 9 матеріалів до примусового виконання на суму 3213,00 грн та стягнуто в ході примусового виконання 1379,00 грн.

Штрафи в сумі від 51,00 грн. до 1360,00 грн.

За поточний 2022 рік розглянуто 17 протоколів про адміністративне правопорушення, притягнуто - 12; відмовлено – 1, повернуто - 4.

Для примусового виконання направлено 3 матеріали до примусового виконання на суму 8160,00 грн. 

Штрафи в сумі від 340,00 грн. до 6800,00 грн.

На останок хочу наголосити, що завдання адміністративної комісії полягає у своєчасному, всебічному, повному і об'єктивному з'ясуванні обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
З метою забезпечення додержання законів, охорони державного і громадського порядку, прав громадян, органи місцевого самоврядування на своїй території координують роботу по запобіганню адміністративним правопорушенням всіх державних і громадських органів, керують діяльністю адміністративних комісій. Але лише спільні зусилля всіх членів громади допоможуть вирішити проблеми, які повсякчасно виникають, не порушуючи норми законодавства.

 

Головний спеціаліст юридичного відділу Тарутинської селищної ради                         Ліна БОРОДИЧ

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.