Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради


ПОЛОЖЕННЯ

про житлову комісію при виконавчому комітеті

Тарутинської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Житлова комісія, як громадський орган, утворюється при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради (далі Комісія).

Склад Комісії, а також її голова, заступник, секретар затверджуються на засіданні виконавчого комітету селищної ради.

Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями сесії та  рішеннями виконавчого комітету Тарутинської селищної ради, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Відповідно до покладених завдань Комісія з житлових питань:

1.Приймає від громадян заяви про взяття на квартирний облік при виконкомі селищної ради, відповідні документи, перевіряє, розглядає їх та подає свої пропозиції виконкому для розгляду.

2.Розглядає питання, надає пропозиції щодо:

- взяття громадян на квартирний  облік,

-  включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень.

3.Готує проєкти рішень виконкому з питань, що відносяться до її компетенції.

4.Оформляє ордери на жилі приміщення;

5.Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян.

6.Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню сіл та селищ;

7.Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення виявлених порушень;

8.Формує житлові справи.

9.Впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету.

10.Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі;

11.Проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік.

12.Здійснює ведення книги квартирного обліку громадян.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ

3.1. Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради має право:

3.1.1 Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з селищною радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

3.1.2 Одержувати від посадових осіб виконавчих органів селищної ради, інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії.

3.1.3 Готувати та подавати на затвердження виконавчого комітету Тарутинської селищної ради  рішення, прийняті на її засіданні.

3.2 Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради  зобов’язана :

3.2.1 Проводити свої засідання  відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.2.2 Зберігати конфіденційність інформації;

3.2.3 своєчасно готувати письмові відповіді громадянам, заяви яких комісія вирішила не подавати на розгляд виконавчого комітету Тарутинської селищної ради.

 

IV.РОБОТА КОМІСІЇ

4.1.Засідання комісії скликаються по мірі надходжень звернень і оформляються протоколом. Протоколи підписують усі члени комісії.

4.2. Звернення громадян розглядаються в місячний термін з дня подачі звернення.

4.3.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Засідання є чинним при присутності не менше двох третин складу комісії.

4.4.В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи.

 

V.РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ.

5.1 ГОЛОВА КОМІСІЇ:

-здійснює загальне керівництво роботою комісії і відповідає за діяльність комісії;

-веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов;

-впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;

в кінці поточного року інформує про облік громадян, які потребують покращення житлових умов та про проведену роботу комісії в цілому.

 

5.2 ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:

 

-виконує доручення голови комісії;

-у разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його функції покладаються на заступника голови комісії.

 

5.3 СЕКРЕТАР ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ

 -готує проєкти рішень виконкому;

- проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі;

відповідає за:

-прийом документів від громадян;

-ведення і оформлення протоколів засідань;

-підготовку засідань;

-оформлення та видачу ордерів;

-формування житлових справ;

 -проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік;

-проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення;

якщо секретар комісії відсутній на засіданні комісії , то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії 

5.4 ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

 

 

Секретар виконкому селищної ради                                               Олена АБРАМОВА

 

 

Без коментарів.