Положення про постійні комісії Тарутинської селищної ради VIII скликання


Полож_про_ком_8_склик.docЗавантажити
Друк

 

Додаток 1 до рішення

Тарутинської селищної ради

від «09» грудня 2020 р. № 7-VIII

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Тарутинської селищної ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна Тарутинській селищній раді та відповідальна перед нею.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Тарутинської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Засідання постійної комісії проводиться не пізніше як за 5 (п’ять) днів до сесії.

Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє апарат ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на апарат ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

1.9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійної комісії

2.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

2.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

2.4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

2.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

2.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

2.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

Якщо на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.

Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем ради за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або у телефонному режимі.

Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії загальному відділу ради.

2.10.      Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

2.11. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії.

3.12. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії.

 

 1. Голова постійної комісії
 2. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.

Голова постійної комісії:

 1. Скликає і веде засідання комісії.
 2. Дає доручення членам комісії.
 3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 4. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
 5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
 6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
 7. Забезпечує гласність в роботі комісії.

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формування структури комісії.

Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:

1)    готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту;

2)    контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту;

3)    з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4)    перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та регламенту, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;

5)    здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;

6)    залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;

7)    ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;

8)    вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.

9)    вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

10)  здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

11)  сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

12)  попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих селищною радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до  територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

13)  опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає селищному голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарункам.

 

4.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

1)    готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

2)    контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;

3)    з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;

4)    розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, міжнародного співробітництва;

5)    з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

6)    перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;

7)    попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

8)    бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;

9)    контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;

10)  готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;

11)  попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

12)  вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;

13)  бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;

14)  вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

15)  розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

16)  попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до об’єднаної територіальної громади, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України.

 

4.3. Постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою:

1)    готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва;

2)    контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва та благоустрою;

3)    перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва та благоустрою;

4)    перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території об’єднаної територіальної громади з питань земельних відносин, планування території, будівництва та благоустрою, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

5)    попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;

6)    погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою;

7)    розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;

8)    попередньо розглядає проекти рішень про скасування попередніх рішень ради (у тому числі ради попередніх скликань), а також інших рад, що увійшли до об’єднаної територіальної громади, їхніх виконавчих органів, з питань земельних відносин, планування території, будівництва та благоустрою;

9)    розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;

10)  погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;

11)  попередньо розглядає і погоджує проекти рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок, крім питань перепланування та добудови балконів, лоджій;

12)  погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;

13)  контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів об’єднаної територіальної громади, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;

14)  ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

4.4. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту:

1)    готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

2)    контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

3)    перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

4)    перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, та енергозбереження, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

5)    попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, енергозбереження та благоустрою, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;

6)    не рідше одного разу на квартал заслуховує звіт заступника селищного голови з питань житлово-комунального господарства про роботу управління житлово-комунального господарства,  екології та транспорту, керівників підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності;

7)    погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

8)    контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;

9)    контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;

10)  попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;

11)  розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;

12)  вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

 

4.4. Постійна комісія з гуманітарних питань.

 

1)     готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (далі за текстом – гуманітарних питань);

 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з гуманітарних питань;
 • перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з гуманітарних питань;
 • попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
 • погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та здійснює контроль за їх використання;
 • заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти, заступників Андріївського сільського голови з гуманітарних питань, начальників управлінь культури, молоді і спорту, відділів та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради;
 • бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
 • здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
 • контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

 

 1. Порядок денний засідання постійної комісії

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, наданих радою, секретарем ради доручень та інших питань, ініційованих комісією. Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії, про що робиться запис у протоколі засідання.

Перед початком засідання комісії голова оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може обґрунтовано пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

 1. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують проекти рішень, висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови комісії.

Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, головою та виконавчими органами ради.

Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови комісії.

Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється її членами особисто і відкрито.

До протоколу засідання комісії заносяться результати голосування.

Передача голосу для здійснення голосування не допускається; також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участь у засіданні.

Член постійної комісії, який бере участь у роботі комісії, не може утримуватися від голосування. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів «за» і «проти».

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії в установлений ними строк.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються відповідно до Закону України " Про доступ до публічної інформації ".

 

 1. 7. Спільне засідання постійних комісій

За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

Головує на такому засіданні голова комісії, що визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням комісій їхнім голосуванням.

Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.

Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

8.Протокол засідання постійної комісії

Кожне засідання постійних комісій протоколюється. Секретар постійної комісії складає протокол, який підписується головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови постійної комісії та секретарем комісії.

У протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені проекти рішень, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограму засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання та підписання подається разом з пропозиціями до проектів рішень секретарю ради чи іншій посадовій особі органу місцевого самоврядування, у разі відсутності секретаря, не пізніше трьох днів до проведення чергової сесії та не пізніше одного дня до позачергової сесії.

Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

 

__________________

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                Анетта КУРАКОВА

 

Без коментарів.