Регламент роботи першої сесії Тарутинської селищної ради VІІІ скликання

 


Додаток

до рішення селищної

ради від 09.12.2020 року

№3-VIII

 

Регламент

роботи першої сесії Тарутинської селищної ради

VІІІ скликання

І Загальні положення

 

1.Перша сесія Тарутинської селищної ради Одеської області VІІІ скликання(далі-селищна рада) скликається відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за рішенням Тарутинської територіальної виборчої комісії Болградського району Одеської області.

2.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення першої сесії VІІІ скликання здійснює виконавчий апарат Тарутинської селищної ради.

3.Реєстрацію присутніх новообраних депутатів на першій сесії Тарутинської селищної ради здійснює виконавчий апарат селищної ради спільно з членами Тарутинської ТВК Одеської області після пред’явлення документу, що посвідчує його особу.

4.Перша сесія новообраної селищної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії  ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів

5.Для розробки проєкту порядку денного першої сесії селищної ради нового скликання та проєктів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради (далі – робоча група).

6.Перше засідання робочої групи скликає новообраний селищний голова не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії селищної ради нового скликання.

7.Робоча група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії селищної ради.

8.Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій селищної ради.

9.Про проведену роботу робоча група готує інформацію на першу сесію селищної ради.

10.Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії селищної ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії.

11.Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно селищного голови.

З моменту визнання повноважень депутатів селищної ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Проєкт порядку денного формується апаратом селищної ради.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

-лічильна комісія;

-секретаріат сесії.

Лічильна комісія

1.Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень селищної ради.

2.На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

3.Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

4.У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада  може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії .

5.За дорученням селищної ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або селищний голова.

6.Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень  ради.

7.Секретаріат виконує наступні функції:

  • веде протокол пленарного засідання ради;
  • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;
  • надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;
  • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні, а також забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

8.У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

9.У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії  затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Пленарне засідання сесії ради

 

1.Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

2.На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин

3.Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

4.Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

5.Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

6.Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

7.Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

8.Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії, яке ним реєструється.

9.Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

10.Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого

11.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

12.Депутат та головуючий може виступити на засіданні селищної ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

13.Слово щодо порядку ведення пленарного засідання селищної ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

14.Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Перед завершенням роботи сесії у питанні «різне», відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться

Депутат, група депутатів (фракцій) можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток.

 

Рішення ради

 

1. ішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2.При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

3.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Рішення селищної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів

 

Таємне голосування

 

1.З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

2.Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.Таємне голосування організовує лічильна комісія.

4.Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

5.Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

6.На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії та печатка селищної ради, що на період голосування передається лічільній комісії.

7.Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

8.Лічильна комісія перед початком голосування:

  • одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;
  • організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;
  • опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;
  • знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

9. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

10.Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

11.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

12.Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури обрані (погоджені) на посади.

 

ІІІ. Порядок обрання секретаря Тарутинської селищної ради

 

1.Згідно з пунктом 1 ст.50 та частиною п.п.4 п.1 ст.26 , ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», секретар селищної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови шляхом таємного голосування.

ІV. Порядок затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету, заступників селищного голови, секретаря виконавчого комітету та старост населених пунктів.

1.Згідно з п.п.1,2,4 ст.51 та ч.2 ст.541 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради, заступники селищного голови, секретаря виконавчого комітету та старости населених пунктів затверджуються радою за пропозицією селищного голови на строк повноважень ради шляхом таємного голосування.

____________________________________

Без коментарів.