Рішення № 598-VII від 03.12.2019 року “Про оприлюднення проекту рішення “Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області””

( Увага! Це не поточна редакція проєкту. Перейти до поточної? )

Регул-598.docxЗавантажити
Друк

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про оприлюднення проекту рішення

«Про оренду майна комунальної власності

територіальної громади селища Тарутине

Тарутинського району Одеської області »

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності Тарутинської територіальної громади,  Тарутинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Оприлюднити проект рішення селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області» (додається), на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на інформаційному стенді Тарутинської селищної ради за адресою: смт Тарутине, вул Красна, 201.

2. Розмістити повідомлення про оприлюднення вищезазначеного регуляторного акту-проекту рішення в районній газеті «Знамя труда».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                А.Б.Куракова

№ 598-VIІ

03.12.2019

 

 


 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про оренду майна комунальної власності
територіальної громади селища Тарутине
Тарутинського району Одеської області

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності Тарутинської територіальної громади, Тарутинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області додатку 1.

2. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області та пропорції її розподілу згідно додатку 2.

3. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області згідно додатку 3.

4. Затвердити Типовий договір оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області згідно додатку 4.

5. Зобов’язати Тарутинське КП «ВУЖКГ», при передачі комунального майна Тарутинської селищної ради в оренду керуватися Порядком, Методикою, мінімальними орендними ставками, затвердженими даним рішенням.

6. Дане рішення з додатками опублікувати на офіційному веб-сайті селищної ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку  (Березовський О.С.) та на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (О.О. Чернєва)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                А.Б.Куракова

 

№____- VІІ

______2019

 

 

 


 

 

 

Додаток 1 до рішення селищної ради

від _______ №_______

П О Л О Ж Е Н Н Я

 про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

 

1. Загальні положення

- Це Положення про оренду майна комунальної власності Тарутинської селищної ради розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів.

2. Об’єкти оренди 

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1.цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2.нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо);

2.1.3.транспортні засоби; 

2.1.4.окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше окреме майно – машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

3. Орендодавці

3.1.Орендодавцем нерухомого майна територіальної громади населеного пункту                     смт Тарутине є Тарутинська селищна рада в особі селищного голови.

3.2.Орендодавцями рухомого майна Тарутинської територіальної громади є Тарутинська селищна рада, або його балансоутримувач, або підприємства, установи, організації та заклади, яким передано в господарське відання чи оперативне управління таке майно.

4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

5. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна

5.1. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади смт Тарутине Тарутинського району Одеської області ( додаток № 3 ).

6. Договір оренди комунального майна

6.1.Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, затвердженому рішенням Тарутинської селищної ради ( додаток 4 ) . 

7. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна

7.1. Розрахунок орендної плати, пропорції розподілу та порядок використання орендної плати проводиться відповідно до Методики, затвердженої рішенням  Тарутинської селищної ради  (додаток 2).

 8. Звітність про використання майна, переданого в оренду.

8.1. Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають Тарутинській селищній раді звітність по орендних платіжках щокварталу не пізніше 10 числа після закінчення звітного кварталу, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди. 

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

 

Додаток 4 до рішення селищної ради

від _______ №_______

                                                                                                                                                                                                    
 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

смт Тарутине                                                                                        

«____» _______ 20___р. 

Тарутинська селищна рада, далі - Орендодавець, в особі селищного голови Куруча Івана Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, 
та ____________________________________, (повне найменування орендаря)далі - Орендар, в особі____________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _________________________________, (назва документа, що визначає статус) що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 
Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов'язані з передачею в оренду майна ( приміщення ), що є комунальною власністю Тарутинської селищної ради.

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо), що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________.

1.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, яке знаходиться на балансі Тарутинської селищної ради, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки, здійсненої станом на ______________20__ р. і становить __________________ грн. без ПДВ.

1.3.Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором. 

2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення
2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає з моменту підписання акта приймання- передачі вказаного приміщення.

2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади села, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання- передачі. 

3. Орендна плата та розрахунки 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади Тарутинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради № ____ від _________ р., або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить _______грн. в місяць, без ПДВ. 
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ______ % від суми заборгованості.
3.8. Зайва сума перерахованої орендної плати, підлягає заліку в рахунок подальших платежів. 
3.9.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

4. Права та обов'язки Орендодавця

4.1. Орендодавець має право:

4.1.1.контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов Договору оренди (проводити необхідний огляд, вживати відповідних заходів реагування, здійснювати в процесі перевірки фото- або відеофіксацію стану та умов використання майна).

4.1.2.виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.1.3. відмовитися від Договору та вжити необхідних заходів для примусового звільнення та повернення Орендарем майна у випадках, передбачених Договором. 
4.1.4. нараховувати та стягувати з Орендаря заборгованість з орендної плати та інші збитки в порядку, визначеному законодавством України. 

4.2. Орендодавець зобов'язується:

4.2.1. протягом встановленого терміну передати по акту приймання-передачі майно Орендарю;

4.2.2. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися майном на умовах цього Договору;

4.2.3. за результатами проведеної експертної оцінки майна, яку здійснює Орендар за рахунок власних коштів, зробити перерахунок орендної плати з моменту початку оренди нерухомого майна шляхом укладання додаткової угоди;

4.2.4. у випадках реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

 4.2.5. у разі зміни реквізитів, рахунків тощо письмово повідомляти про це Орендаря. Орендодавець має інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством. 

5. Права та обов'язки Орендаря.

 5.1. Орендар має право:

 5.1.1.користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього Договору;
 5.1.2. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів; залишити за собою проведені ним поліпшення майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди;
5.1.3. виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту; 

5.1.4. виключно за погодженням Орендодавця передавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди, а плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.2. Орендар зобов'язується:

5.2.1. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.

5.2.2. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню. 
5.2.3.Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.

5.2.4.Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
5.2.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

5.2.6. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавцяпроводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

 5.2.7. У разі припинення або розірвання договору повернути Орендодавцеві, орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. 
5.2.8. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти окремі угоди на електропостачання. 
5.2.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавством.

5.2.10. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 

5.2.11. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 

6. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2.Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне майно.

6.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

7. Строк дії договору та умови його припинення.

7.1.Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє: з «___»________20___р. по «____»_______20___ р. включно. У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

7.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати, відшкодування іншіх витрат, матеріальних збитків тощо - до виконання зобов'язань.

7.3.У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його дії, протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються відповідним додатком до цього договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4.Одностороння відмова від Договору не допускається, крім виключних випадків, передбачених пунктом 7.5. цього Договору. 

7.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в односторонньому порядку в разі:

7.5.1.несплати Орендареморендної плати протягом трьох місяців підряд;

7.5.2.виявлення факту використання майна не за цільовим призначенням, визначеного цим Договором;

7.5.3. відмови/ухилення Орендаря від підписання акта приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання акта від Орендодавця. Лист з відмовою від Договору направляється поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Орендаря, вказаним у Договорі. Договір є розірваним з дати одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору, або з дати повернення Орендодавцю відмови від Договору з відміткою відділення зв'язку про відсутність Орендаря за вказаною адресою. 

7.6. Договір припиняється в разі:
 - ліквідації Орендодавця або Орендаря;
 - закінчення строку, на який його було укладено
 - банкрутства Орендаря;
 - загибелі орендованого майна;
 - смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа);
 - в інших випадках, передбачених законом.

8. Додаткові умови.

 8.1.Сторони не відповідають за неналежне виконання цього Договору внаслідок дії форс- мажорних обставин.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в термін, встановлений Договором, то цей термін відповідно відкладається на час дії цих обставин.

8.2. Поліпшення майна, виконані Орендарем за власні кошти, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Тарутинської селищної ради. 

8.4.У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
8.5.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для кожної сторони. 

9.Додатки 
9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. 

9.2. До цього Договору додаються: 
- розрахунок орендної плати;
- акт приймання-передачі орендованого майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

10. Місцезнаходження та платіжні реквізити сторін

                     

 

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення селищної ради

від _______ №_______

 

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  та пропорції її розподілу

1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Тарутинської селищної ради за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Тарутинської селищної ради -виконавчим комітетом селищної ради - та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. У разі, коли орендодавцем рухомого, або іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Тарутинської селищної ради. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
 - визначається розмір річної орендної плати;
 - на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
 - з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:   Опл = (Вп х Сор) / 100;
де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
 Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики. 
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:    Вп = Вб : Пб х Пп, 
де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
 Вб- вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп- площа орендованого приміщення, кв.м;
 Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м. 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:             Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім, 
Де  Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;
 Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;
 Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
 Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
 Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

 14. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                   А.Б.Куракова

 

 

 

 


 

 

 

Додаток до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Тарутинської селищної ради

п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
  фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
  ресторанів з нічним режимом роботи  
  торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
  офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
  виробників реклами  
  салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
  торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
  клірингових установ  
  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
  майстерень з ремонту ювелірних виробів  
  ресторанів  
  приватних закладів охорони здоров’я  
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
  розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
  редакцій засобів масової інформації:  
  –         рекламного та еротичного характеру  
  –         их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
  – тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
  – тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 10
  крамниць-складів, магазинів-складів  
  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
  торговельних об’єктів з продажу:  
  – непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
  – промислових товарів, що були у використанні  
  – автотоварів  
  – відео- та аудіопродукції  
  офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
  антен  
  технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 10
  суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
  бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
  кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
  складів  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
  закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
  стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
  комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
  ветеринарних аптек  
  рибних господарств  
  приватних навчальних закладів  
  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
  суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
  редакцій засобів масової інформації,  
  суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
  інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 4
  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  аптек, що реалізують готові ліки  
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
  торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 3
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
  об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
  торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
  державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
  оздоровчих закладів для дітей та молоді  
  санаторно-курортних закладів для дітей  
  державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
  відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
  суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
  громадських вбиралень  
  камер схову  
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
  аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
  суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
  органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
  науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
  бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
  дитячих молочних кухонь  
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
  закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
  державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
  закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
  перевезення пасажирів 15
  перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 50 кв. метрів 3
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 100 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 50 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                   А.Б.Куракова

 

 

 

 


 

 

 

 

Додаток 3 до рішення селищної ради

від _______ №_______

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна комунальної
власності територіальної громади
селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

 

1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області (далі - Порядок) розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Тарутинської селищної ради (далі - майно). Без проведення конкурсу договір оренди укладається із заявниками, які такими є відповідно до абзаців третього, четвертого та сьомого частини 4 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2. Орендодавцями за цим порядком є: 

– Тарутинська селищна рада в особі селищного голови;

– підприємства, установи, організації та заклади (далі – підприємства), яким передано в господарське відання чи оперативне управління рухоме майно комунальної власності Тарутинської селищної ради.

3.  Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) оголошується орендодавцем.

4.  Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється орендодавцем. 

5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

6. Оголошення про конкурс публікується в місцевій газеті або розміщується на офіційному сайті Тарутинської селищної ради не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 – інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу;  

 – умови конкурсу;

 – дата, час і місце проведення конкурсу;

 – кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

 – перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;
 – адреса, номер телефону, години роботи організатора конкурсу.
Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс. 

7. Умовами конкурсу є:

 – стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць; 
 - ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу-відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

 – дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

 – відшкодування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, рецензуванням звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди та витрат на публікації в пресі, які пов’язані з проведенням конкурсу, за виставленими рахунками засобу масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

–  виконання певних видів ремонтних робіт;

–  виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

–  виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення місцевих потреб;

–  збереження (створення) нових робочих місць;

–  вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

–  створення безпечних умов праці;

–  дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення. Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном територіальної громади.
 Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

8. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. Стартова орендна плата визначається комісією згідно з Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням Тарутинської селищної ради. 
9. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі документи: 
1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв'язку з ним;

 2) відомості про претендента на участь у конкурсі:

 а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:
 – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

 -   копії документів (виписки або витягу з Єдиного державного реєстру);

 – завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:

 – копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

-  копію паспорта (сторінки 1, 2, 11) (завірена заявником);

-  копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);

- копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру;
 – копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. 

10. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб у складі голови комісії, заступника голови, секретаря та членів комісії. Такий склад комісії затверджується розпорядженням сільського голови. 

11. Основними завданнями комісії є:

 – визначення умов та строку проведення конкурсу;

 – розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії. 

12. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації: 

– про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);               

– яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

13. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому

не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб; 

не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії шість осіб; 

не менш як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

14. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до канцелярії орендодавця, яка відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі).
Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та батькові – фізичної особи; інформацію про об’єкт оренди.
 Зазначені конверти передаються голові комісії або заступнику голови комісії, якщо він виконує обов'язки голови комісії, перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються. 
15. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати. У разі, коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, конкурс на право оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
 Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

-знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану. 
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

16. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою. 

17. Протягом п’яти робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. 
Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
18. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеноїв оголошенні про проведення конкурсу.

19. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".
  20. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження. 

21. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу.

22. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

23. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

24. Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

25. Підсумки конкурсу не затверджуються орендодавцем у випадках, якщо:
– інформація про об’єкт оренди, яка міститься в інформаційному повідомлені про проведення конкурсу є недостовірною;

 – порушено порядок підготовки, організації і проведення конкурсу.
 26. Протягом трьох робочих днів після затвердження переможця конкурсу орендодавець інформує претендентів та учасників конкурсу про підсумки конкурсу, готує та оприлюднює інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу. 
 27. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

28.   У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 27 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 30 цього Порядку.

29. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 28 цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ/розпорядження про визначення переможця.

30. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом/розпорядженням орендодавця.

31. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:
– об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

– укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

     32.Конкурс визнається таким, що не відбувся, у випадках:
 а) відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу;
 б) відмови переможця та особи, яка запропонувала найкращі перед переможцем конкурсу умови, від укладення договору оренди.

33. Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком. 

34. Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо: 

- прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

- об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

 - орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою; 

- є інші підстави, передбачені законом.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                 А.Б.Куракова

Без коментарів.