Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території Тарутинської селищної ради на 2021 рік»


АРВ-податки-2021.docxЗавантажити
Друк

 


 

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення Тарутинської селищної  ради

«Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території Тарутинської селищної ради на 2021 рік»

 

Відповідно до статті 8 Закону України  «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi».

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території  Тарутинської селищної ради на 2021 рік».

Регуляторний орган: Тарутинська селищна рада.

Розробник: Постійна комісія Тарутинської  селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, плануванню та бюджету.

Контактний телефон:  (04847) 3-23-88 

  1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається

Статтею 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено перелік місцевих податків та зборів. Відповідно до ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до пп. 4 п. 3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Враховуючи вищевикладене постійною комісією Тарутинської  селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, плануванню та бюджету щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень. 

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2021 рік», податки та збори будуть справлятися за мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок відбудеться недофінансування місцевих програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради та збільшенні надходження коштів до селищного бюджету. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету селищної громади та є її бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Органи місцевого самоврядування +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, не встановлення місцевих податків та зборів, передбачених ст. 10 ПКУ, рішенням селищної ради, такі податки та збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

  1. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на наповнення дохідної частини селищного бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а саме:

- своєчасне наповнення селищного бюджету;

- вирішення проблемних питань громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та зборів;

- приведення рішень селищної ради у відповідність до норм та вимог ПКУ;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання;

- збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Ця   альтернатива   є   неприйнятною,  так   як
Не виносити на розгляд сесії нормативні   акти    селищної    ради   повинні
селищної ради та не приймати відповідати чинному законодавству. В даному
рішення   «Про  встановлення випадку відповідно до п.п. 4 п. 3 ст.12 ПКУ
та     затвердження    місцевих такі податки справляються виходячи з норм
податків та зборів на території цього      Кодексу      із      застосуванням      їх

мінімальних    ставок,    а    плата    за    землю

справляється   із   застосуванням   ставок,   які

діяли    до   31    грудня   року,   що    передує

бюджетному   періоду,   в   якому   планується

застосування плати за землю. Це призведе до

втрат бюджету та недофінансування заходів

соціального значення громади.

Тарутинської селищної ради на2021 рік»
 
 
 
 
 
Альтернатива 2 Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як
Винести    на    розгляд    сесії спрямована   на   виконання   вимог   чинного
селищної  ради  та   прийняти законодавства.   Прийняття   даного   рішення
рішення   «Про  встановлення селищною радою забезпечить встановлення
та     затвердження    місцевих чітких та прозорих механізмів справляння та
податків та зборів на території сплати    місцевих    податків    та    зборів   на
Тарутинської селищної ради на2021 рік» території    населених    пунктів Тарутинської

селищної   ради   та   відповідне   наповнення

селищного  бюджету,  створенню  фінансової

основи       самодостатності       територіальної

громади.

 
 
 
 

 


Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Забезпечення відповідних надходжень до Витрати пов’язані

з підготовкою

регуляторного

акту та

проведення

відстежень

результативності

даного

регуляторного

акта та процедур з

його

опублікування

  селищного бюджету від сплати місцевих
  податків та зборів.
  Створення фінансових можливостей для
  задоволення соціальних та інших потреб
  територіальної громади.
 

 

Виконання вимог чинного законодавства.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата      податків      за мінімальними   ставками, передбаченими Податковим      кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного  податку  в   сумі 2018594,00 грн.
Альтернатива 2 Сплата     податків     та Сплата              податків              за
  зборів                          за запропонованими ставками в сумі:
  обґрунтованими 7858450,00 грн.
  ставками.  
  Отримання  можливості  
  для   підвищення   рівня  
  соціальної  захищеності  
  територіальної громади  
  в   цілому   та   кожного  
  мешканця   Тарутинської  
  селищної ради.  

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі та Мікро Разом
Кількість            суб’єктів 0 0 748 748

 

господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць        
Питома вага групи у загальній           кількості, відсотків 0 0 100 100

 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата     податків     за мінімальними ставками, передбаченими Податковим    кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі 2018594,00 грн.
Альтернатива 2 Обґрунтована   сплата місцевих   податків  та зборів на 2021 рік на території     населених пунктів     Тарутинської селищної             ради. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта. Сплата податків та зборів                      за

встановленими ставками.

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час

вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті. Проблема продовжує існувати, відсутність          надходжень         до бюджету. Не будуть профінансовані заходи соціального, економічного та інженерного          значення громади (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладів тощо).

 

 

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття Цілі прийняття регуляторного акта
  регуляторного будуть   досягнуті   повною    мірою;
  акта, які можуть прийняття       рішення       відповідає
  бути досягнуті вимогам     чинного     законодавства,
  майже повною приводить    ставки     по     місцевих
  мірою (усі податках та зборах у відповідність до
  важливі аспекти вимог   ПКУ.   Наповнення   дохідної
  проблеми частини       селищного       бюджету.
  існувати не Прийняттям вказаного рішення буде
  будуть) досягнуто балансу інтересів громади
    і платників податків та зборів.

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть  бути  досягнуті  майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного

місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 1 Держава: Відсутні Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим

кодексом України

Держава: Відсутні Громадяни: Відсутні Суб’єкти

господарюванн я: Витрати: Сумарні витрати, грн: 2018594,00  грн.

Зменшення надходжень      до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги

за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2 Держава: - надходження додаткових коштів до селищного бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Громадяни: Сплата податків та зборів за

обґрунтованими ставками

 

Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків та зборів за встановленими

ставками

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.
  Суб’єкти

господарювання: Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти

господарюванн я: Сплата податків та зборів за запропонованим и ставками.

 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх

чинників на дію запропонованог о регуляторного

акта

Альтернатива 1 Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акта, податки та збори не сплачуватимуться в повному обсязі, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.

Вказана            альтернатива є неприйнятною.

 

Відсутні

Альтернатива 2

        

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до селищного бюджету.

Проект рішення є нормативно- правовим   актом, зовнішніми факторами впливу         на     його дію    є   внесення змін до чинного законодавства України          або

виникнення

необхідності      в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Індикаторами можуть         бути процеси та явища соціально           - економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політи чні            впливи, дефіцит, ресурсів тощо).

 

 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності Тарутинської селищної ради.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2021 рік», а саме:

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення здійснено в районній газеті «Знамя труда».

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території Тарутинської селищної ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.

При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

Тобто, прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2021 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання.

 

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні ДФС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть

вноситись відповідні коригування.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

 

 

 

 

Назва показника Надходження
1.      Надходження до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів у разі прийняття рішення про місцеві податки та збори: 7858450,00 грн.
податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

259082,00 грн.
земельний податок 2018594,00 грн.
єдиний податок з фізичних осіб 3096524,00 грн.
єдиний податок з юридичних осіб 760930,00 грн.
єдиний податок з сільськогосподарських 568000,00 грн.
туристичний збір 4134,00 грн.
транспортний податок 18708,00 грн.
акцизний податок 1701478,00 грн.
2. Кількість платників податків та зборів, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб 748
3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта (повідомлення оприлюднення проекту регуляторного акта

–       проекту      рішення     в районній         газеті «Знамя труда»; оприлюднення повідомлення, проекту рішення та АРВ на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради,     на   стенді Тарутинської селищної ради).

85 %

 

 

Розмір надходжень до селищного бюджету від сплати податків та зборів на 2021 рік розраховано в умовах повної оплати платниками таких податків та зборів.

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися постійною комісією Тарутинської  селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, плануванню та бюджету.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних ДФС про надходження коштів до селищного бюджету в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

 Голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку , плануванню та бюджету селищної                              О.О.Чернєва

 


 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 748 осіб

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

Порядков ий номер Витрати За  перший

рік

За п’ять рік
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування,           навчання/підвищення

кваліфікації персоналу тощо, гривень

0,0  
2 Податки      та      збори     (зміна      розміру

податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0,0  
3 Витрати,   пов’язані   із    веденням    обліку, підготовкою      та      поданням      звітності

державним органам, гривень

0,0  
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання

рішень/ приписів тощо), гривень

0,0  
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових              експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз,

страхування тощо), гривень

0,0  
6 Витрати   на   оборотні   активи   (матеріали,

канцелярські товари тощо), гривень

0,0  
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового

персоналу, гривень

0,0  
8 Інше (уточнити), гривень 0,0  
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 0,0  

 

  + 8), гривень    
10 Кількість        суб’єктів        господарювання великого та середнього підприємництва, на

яких буде поширено регулювання, одиниць

0,0  
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання          регулювання          (вартість

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0,0  

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати

за    п’ять років

Витрати    на    придбання основних               фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації      персоналу

тощо

0,0 0,0 0,0
Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів

(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за    п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності

у сплаті податків/зборів)

0,0 0,0
Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання

звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за    п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням                обліку, підготовкою та поданням звітності          державним органам (витрати часу

персоналу)

0,0 0,0 0,0 0,0

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат Витрати*   на адмініструва ння     заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати   на оплату штрафних санкцій     та усунення виявлених

порушень (за рік)

Разом     за рік Витрати   за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних   санкцій, виконання   рішень/

приписів тощо)

0,0 0,0 0,0 0,0

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат Витрати      на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати       на експертизи,

тощо)

Витрати безпосередньо на      дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік -

стартовий)

Разом за    рік (старто вий) Витрати за    п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг           (дозволів, ліцензій,   сертифікатів, атестатів,     погоджень, висновків,   проведення незалежних                  / обов’язкових експертиз, сертифікації,                    атестації тощо) та інших послуг (проведення   наукових, інших            експертиз,

страхування тощо)

0,0 0,0 0,0 0,0

 

Вид витрат За             рік

(стартовий)

Періодичні

(за      наступний рік)

Витрати років за п’ять
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари

тощо)

0,0 0,0 0,0
Вид витрат Витрати    на    оплату    праці

додатково               найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років
Витрати,

наймом персоналу

пов’язані   із додаткового    
               

 

 

 

   Голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку ,                       плануванню та бюджету селищної ради                        О.О.Чернєва

Без коментарів.