Розпорядження Тарутинського селищного голови № 11-ОД від 24.01.2022 року “Про затвердження Положення про позаштатного радника – консультанта Тарутинського селищного голови з юридичних питань на громадських засадах”


11-ОД-24.01.2022-про-затв-полож-про-позаштат-радника.docx Завантажити
Друк

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження Положення про

позаштатного радника – консультанта

Тарутинського селищного голови

з юридичних питань на громадських засадах

Для сприяння здійсненню повноважень головою селищної ради, виконавчими органами селищної ради, з метою визначення правового статусу, повноважень і умов діяльності радника-консультанта селищного голови на громадських засадах, керуючись      п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59, ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про позаштатного радника - консультанта Тарутинського селищного голови з юридичних питань на громадських засадах (додається).

2. Відділу організаційно-кадрової роботи забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

Тарутинський селищний голова                                                    Сава ЧЕРНЄВ

24.01.2022

№ 11 –ОД


ЗАТВЕРДЖЕНО                          

розпорядження Тарутинського  

селищного голови                           

від 24.01.2022 р. № 11-ОД            

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про позаштатного радника - консультанта Тарутинського селищного голови з юридичних питань на громадських засадах

1.Загальні положення 

1.1. Це Положення про позаштатного радника-консультанта Тарутинського селищного голови з юридичних питань на громадських засадах (далі - Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності позаштатного радника - консультанта Тарутинського селищного голови з юридичних питань (далі -радник-консультант) на громадських засадах.

1.2. Повноваження позаштатного радника - консультанта надаються на строк повноважень Тарутинського селищного голови.

Повноваження радника – консультанта  можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням Тарутинського селищного голови. Дострокове припинення повноважень радника-консультанта здійснюється розпорядженням Тарутинського селищного голови.

1.3. У своїй діяльності радник-консультант керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування в Україні, рішеннями Тарутинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Тарутинського селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Діяльність радника-консультанта ґрунтується на принципах законності, гласності, відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

1.5. Радник-консультант підпорядковується безпосередньо Тарутинському Селищному голові.

За погодженням з Тарутинським селищним головою, радник-консультант у межах його компетенції, може взаємодіяти із заступниками селищного голови, секретарем селищної ради, секретарем виконавчого комітету селищної ради, іншими посадовими особами виконавчих органів селищної ради.

1.6. Радник-консультант не є посадовою та службовою особою місцевого самоврядування, не входить до структури виконавчих органів Тарутинської селищної ради. На радника-консультанта не поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Радник-консультант здійснює свою діяльність виключно на громадських засадах, безоплатно виконує покладені на нього функції.

1.7. Персональний добір радника-консультанта, організація його роботи та покладання обов’язків здійснюється особисто Тарутинським селищним головою.

1.8. Претендент на набуття повноважень радника-консультанта подає заяву на ім’я Тарутинського селищного голови, копію паспорта та документа про освіту, фотокартку розміром 3х4 та інші документи, відомості, що можуть підтвердити спеціальні знання в певній галузі чи сфері знань.

При наявності на заяві позитивної резолюції Тарутинського селищного голови відділом організаційно – кадрової роботи готується розпорядження Тарутинського селищного голови про надання особі повноважень позаштатного радника-консультанта селищного голови на громадських засадах з виданням (врученням) службового посвідчення, яке підписується селищним головою та скріплюється печаткою селищної ради.

При припиненні повноважень радника – консультанта його посвідчення вважаться недійсним і в 3-х денний строк підлягає поверненню до Тарутинської селищної ради.  

1.10. Повноваження радника-консультанта починаються в день підписання і реєстрації розпорядження Тарутинського селищного голови про надання особі повноважень позаштатного радника-консультанта Тарутинського селищного голови на громадських засадах, а закінчуються після видання відповідного розпорядження Тарутинського селищного голови про припинення повноважень радника-консультанта.

1.11. Розпорядження про надання та припинення повноважень радника-консультанта оприлюднюється на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.

1.12. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радника-консультанта здійснюється відповідними структурними підрозділами селищної ради за галузевими ознаками.

1.13. Після призначення радника-консультанта особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням. 

2.Повноваження та основні завдання радника-консультанта 

2.1. Радник-консультант має право:

-входити та знаходитись в приміщеннях Тарутинької селищної ради, його виконавчих органів;

-за письмовим або усним дорученням Тарутинського селищного голови запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи та матеріали від посадових осіб, виконавчих органів селищної ради, органів державної влади, установ та організацій необхідних для здійснення повноважень;

-бути присутнім при проведенні засідань селищної ради, виконавчого комітету, нарад, інших заходів, які проводяться селищним головою чи виконавчими органами селищної ради;

-брати участь у роботі інших консультативно-дорадчих органів, створених виконавчими органами селищної ради або селищним головою;

-вносити селищному голові пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, вдосконалення та підвищення ефективності роботи виконавчих органів селищної ради з відповідного напрямку роботи.

2.2. Відповідно до покладених завдань радник-консультант:

-вносить селищному голові рекомендаційні пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку громади у відповідній сфери (галузі) та шляхів їх реалізації;

-аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в громаді, за результатами чого готує та подає селищному голові пропозиції та рекомендації щодо можливих дій виконавчих органів селищної ради та підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади;

-за дорученням Тарутинського селищного голови здійснює аналіз відповідних нормативно-правових актів, у тому числі проектів актів селищного голови, селищної ради та її виконавчого комітету, та подає селищному голові відповідні висновки та пропозиції;

-сприяє селищному голові в ефективному здійсненні його повноважень;

-виконує завдання з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності селищного голови, підготовки селищному голові інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності виконавчих органів селищної ради та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади,;

-виконує інші доручення селищного голови.

2.3. Для виконання завдань радник-консультант може залучатися до:

-проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування за відповідними напрямками роботи;

-підготовки проектів цільових програм;

-здійснення моніторингу актів виконавчих органів селищної ради, внесення пропозицій щодо зупинення дії та скасування в установленому порядку актів, що суперечать чинному законодавству України;

-опрацювання пропозицій з удосконалення механізму взаємодії селищного голови з органами виконавчої влади, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

-підготовки матеріалів до виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок селищного голови;

-підготовки пропозицій з проведення заходів за участі селищного голови;

-участі у спільних проектах з іншими територіальними громадами, державою , закордонними та міжнародними організаціями;

-підготовки проектів, концепцій, програм, рішень та розпоряджень для внесення їх на розгляд сесії селищної ради, засідань виконавчого комітету, комісій або будь – якого виду громадських ініціативних груп;

-виконання за дорученням селищного голови інших завдань.

2.4. Радник-консультант зобов’язаний:

-відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо селищним головою та цим Положенням;

-своєчасно і сумлінно виконувати доручення селищного голови;

-дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян;

-не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету селищного голови, селищної ради та її виконавчих органів;

-не допускати розголошення інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань. 

3.Кваліфікаційні вимоги 

Радник-консультант повинен бути професіоналом у певній сфері діяльності, знати Конституцію та закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", інші закони; акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування; основи економіки та права, форми і методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у Тарутинській селищній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову. 

4.Відповідальність 

Радник-консультант несе відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання повноважень та основних завдань, визначених цим Положенням, за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції радника-консультанта, даних, що подаються ним селищному голові, а також за розголошення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням завдань, за завдану селищній раді та її виконавчим органам матеріальну шкоду.

 

Секретар селищної ради                                                           Анетта КУРАКОВА

Без коментарів.