Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Тарутинської селищної  ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік»


Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Тарутинської селищної  ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік»

Відповідно до статті 8 Закону України  «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi».

Назва регуляторного акта: «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на території  Тарутинської селищної ради на 2024 рік».

Регуляторний орган: Тарутинської селищної ради

Розробник: Тарутинська селищна рада

  1. Визначення і аналіз проблеми.

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів приймається до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, та про внесення змін до таких рішень.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовими актами, копії яких надсилаються в електронному вигляді в десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків і зборів, але не пізніше 25 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів та податкових пільг.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів не прийняте рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Проблеми, які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до селищного бюджету територіальної громади та є бюджетоформуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади.

- В частині податку на нерухоме майна відмінне від земельної ділянки:

За даними Тарутинського відділення управління ДПС у Одеській  області станом на 01.04.2023 року на території громади обліковується 108 осіб, які мають об’єкти, що є базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них 30 –  юридичних осіб, 78 – фізичні особи.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого підприємництва враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України на 2023 рік: прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2684грн, мінімальної заробітної плати   - 6700 грн.

Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до селищного бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядковує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податку на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість громади.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Надходження від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по Тарутинській селищній раді за 2022 рік склали 584,3 тис. грн., з них: 8,9 тис. грн. – фізичні особи власники житлової нерухомості, 14,6 тис. грн. – фізичні особи власники нежитлової нерухомості; 560,8 тис. грн. – юридичні особи власники нежитлової нерухомості.

Заплановані показники надходжень на 2023 рік становлять 593,5 тис. грн., з них:  8,5 тис. грн. – фізичні особи власники житлової нерухомості, 15,0 тис. грн. – фізичні особи власники нежитлової нерухомості; 570,0 тис. грн. – юридичні особи власники нежитлової нерухомості.

Прогноз надходжень на 2023 рік складе 600,0 тис. грн. з них: 9,0 тис. грн. – фізичні особи власники житлової нерухомості, 16,0 тис. грн. – фізичні особи власники нежитлової нерухомості; 575,0 тис. грн. – юридичні особи власники нежитлової нерухомості.

Прогнозний обсяг надходжень на 2023 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути. Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

- В частині земельного податку:

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку.

           Плата за землю є одним з бюджетоутворюючих джерел у складі власних доходів загального фонду бюджету Тарутинської селищної ради,  за підсумками 2022 року до бюджету  надійшло 23 125,2 тис. грн., у тому числі від юридичних осіб – 20 353,9 тис. грн., від фізичних осіб- 2 771,3 тис. грн.

          У разі неприйняття ставок та пільг із сплати земельного податку на території Тарутинської  селищної ради, відповідно до  п 12.3.5 ст. 12 Кодексу плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. При цьому, пільги з плати за землю залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість бюджетних, організацій втратять право на пільги у 2024 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ є дуже вузьким і не враховує реальні потреби землекористувачів громади в отриманні пільг з плати за землю.

Важливість проблеми

Стан надходження до бюджету Тарутинської селищної ради земельного податку, тис. грн.

Найменування Фактичні надходження за 2022 рік Очікувані надходження за 2023 рік Прогнозні надходження на 2024 рік
Розмір надходжень до бюджету Тарутинської селищної ради  земельного податку від юридичних осіб, усього (тис.грн.) 20 353,9 21 300,0 21 500,0
Кількість платників податку (юр.осіб) 51 51 51
Розмір надходжень до бюджету Тарутинської селищної ради  земельного податку від фізичних осіб, усього (тис.грн.) 2 771,3 3 000,0 3 200,0
Кількість платників податку (фіз.осіб) 12450 12450 12450

          Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних  ділянок.

- В частині транспортного податку :

 В 2022 році до місцевого бюджету від сплати транспортного податку надійшло 74,5 тис грн., у тому числі транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 5,7 тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб у сумі – 68,8 тис. грн.  Очікуванні надходження на 2023 рік становлять :  транспортний податок з фізичних осіб  у сумі 6,0 тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб у сумі – 75,5 тис. грн. Прогнозні надходження на 2024 рік транспортного податку з фізичних осіб становлять  6,5 тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб у сумі – 80,0 тис. грн.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Прийняття даного регуляторного акту необхідне для прозорого та ефективного справляння транспортного податку на території Тарутинської селищної ради.

- В частині туристичного збору:

 В 2022 році до місцевого бюджету від сплати туристичного збору надійшло 0,4 тис грн, в т. ч., від фізичних осіб – 0,4 тис. грн . Планові призначення на 2023 рік становить 0,5 тис. грн., в т. ч. від фізичних осіб – 0,5 тис. грн.

Кожен податок та збір є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством туристичний збір є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг  населенню в галузях освіти,  охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

- В частині єдиного податку:

На території Тарутинської селищної ради обліковується станом на 01.01.2023 року 390 осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування та відносяться до першої та другої груп., з них: з них: 110 осіб – платники першої групи, 280 – платників другої групи  За 2022 рік надходження від платників єдиного податку всіх груп  склали  22 071,7 тис. грн., з них , єдиний податок з юридичних осіб надійшов у сумі - 476,6 тис. грн.; єдиний податок з фізичних осіб  надійшов у сумі 9 358,5 тис. грн., єдиний податок з сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшов у сумі 12 236,5 тис. грн.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців встановлюються селищними радами в межах ставок, визначених Кодексом (для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку в межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати).

У зв’язку  з збільшенням соціальних об’єктів Тарутинської селищної ради, збільшенням кількості місцевих бюджетних програм соціальної направленості  та відповідно збільшення видаткової частини бюджету Тарутинської селищної ради, пропонується залишити діючі розміри ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємцях першої групи у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2023 року, для фізичних осіб – підприємцях другої групи  у розмірі 15 відсотків мінімальної заробітної плати на 01.01.2023 року.

Прогнозні надходження в 2023 році від сплати податку єдиного податку від платників першої та другої групи очікуються в сумі  10 686,5 тис. грн.

Для розрахунку прогнозних показників враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074) на 2022 рік прогнозний розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2023 року (надалі – мінімальної заробітної плати) – 6700,00 грн,  прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2684 грн.

У разі не встановлення на 2024 рік на території Тарутинської селищної ради ставок єдиного податку для платників першої та другої груп, суттєво зменшиться сума надходжень єдиного податку,  що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення.

 

- Аналіз втрат по бюджету Тарутинської селищної ради

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори Відхилен-ня, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень за перший рік, тис.грн. Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.
1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

0,1-1,5

 

593,0  

0

 

0  

593,0

 

2

 

Туристични збір 0,25 1,0  

0

 

0  

1,0

 

3 Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,1-12,00 24300,0 0,3 2800,0 21500,0
4 Єдиний податок

 

10,0 – 15,0 12000,0 0 0 12000,0
             
  РАЗОМ

(втрати бюджету)

Х Х Х Х 34094,0

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки формування бюджету селищної ради проводиться з метою подальшого використання бюджетних коштів на створення загальнодоступних благ, які не можуть бути об’єктами ринкових відносин. Крім того, на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного проекту рішення в межах ставок, визначених Кодексом. Тому, тільки відповідним рішенням селищної ради, ухваленим та офіційно оприлюдненим до 15 липня року, що передує бюджетному року, як це визначено ст. 12 Кодексу можливо вирішити зазначену проблему.

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік», податки та збори будуть справлятися за мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок відбудеться недофінансування місцевих програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради та збільшенні надходження коштів до селищного бюджету. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету селищної громади та є її бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого акта.  Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — отримання надходжень до бюджету та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.    

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Органи місцевого самоврядування +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

 

  1. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на наповнення дохідної частини селищного бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а саме:

- своєчасне наповнення селищного бюджету;

- вирішення проблемних питань громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та зборів;

- приведення рішень селищної ради у відповідність до норм та вимог ПКУ;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання;

- збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету.

  

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

1.Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Ця   альтернатива   є   неприйнятною,  так   як
Не виносити на розгляд сесії нормативні   акти    селищної    ради   повинні
селищної ради та не приймати відповідати чинному законодавству. В даному
рішення   «Про  встановлення випадку відповідно до п.п. 4 п. 3 ст.12 ПКУ
та     затвердження    місцевих такі податки справляються виходячи з норм
податків та зборів на території цього      Кодексу      із      застосуванням      їх

мінімальних    ставок,    а    плата    за    землю

справляється   із   застосуванням   ставок,   які

діяли    до   31    грудня   року,   що    передує

бюджетному   періоду,   в   якому   планується

застосування плати за землю. Це призведе до

втрат бюджету та недофінансування заходів

соціального значення громади.

Такий підхід не дозволить досягти цілей державного регулювання

Тарутинської селищної ради на 2024 рік»
 
 
 
 
 
Альтернатива 2 Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як
Винести    на    розгляд    сесії спрямована   на   виконання   вимог   чинного
селищної  ради  та   прийняти законодавства.   Прийняття   даного   рішення
рішення   «Про  встановлення селищною радою забезпечить встановлення
та     затвердження    місцевих чітких та прозорих механізмів справляння та
податків та зборів на території сплати    місцевих    податків    та    зборів   на
Тарутинської селищної ради на 2024 рік» території    населених    пунктів Тарутинської

селищної   ради   та   відповідне   наповнення

селищного  бюджету,  створенню  фінансової

основи       самодостатності       територіальної

громади.

 
 
 
 

 

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2  

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Забезпечення відповідних надходжень до бюджету Тарутинської селищної ради від сплати місцевих податків і зборів

Витрати пов’язані

з підготовкою

регуляторного

акту та

проведення

відстежень

результативності

даного

регуляторного

акта та процедур з

його

опублікування

  Створення фінансових можливостей для
  задоволення соціальних та інших потреб
  територіальної громади.
  Виконання вимог чинного законодавства.
   
 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата      податків      за мінімальними   ставками, передбаченими Податковим      кодексом України Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування плати за землю, розмір яких залишається на рівні попереднього року
Альтернатива 2 Сплата     податків     та Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість бюджетних організацій втратять право на пільгу у 2024 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів громади в отриманні пільг з плати за землю.

 

  зборів                          за  
  обґрунтованими  
  ставками.  
  Отримання  можливості  
  для   підвищення   рівня  
  соціальної  захищеності  
  територіальної громади  
  в   цілому   та   кожного  
  мешканця   Тарутинської  
  селищної ради.  

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі та Мікро Разом
Кількість            суб’єктів     12500 12500
господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць        
Питома вага групи у загальній           кількості, відсотків 0 0 100 100

 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата     податків     за мінімальними ставками, передбаченими Податковим    кодексом України  
Альтернатива 2 Обґрунтована   сплата місцевих   податків  та зборів на 2024 рік на території     населених пунктів     Тарутинської селищної             ради. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта. Сплата податків та зборів                      за

встановленими ставками.

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час

вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті. Проблема продовжує існувати, відсутність          надходжень         до бюджету. Не будуть профінансовані заходи соціального, економічного та інженерного          значення громади (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладів тощо).

 

 

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття Цілі прийняття регуляторного акта
  регуляторного будуть   досягнуті   повною    мірою;
  акта, які можуть прийняття       рішення       відповідає
  бути досягнуті вимогам     чинного     законодавства,
  майже повною приводить    ставки     по     місцевих
  мірою (усі податках та зборах у відповідність до
  важливі аспекти вимог   ПКУ.   Наповнення   дохідної
  проблеми частини       селищного       бюджету.
  існувати не Прийняттям вказаного рішення буде
  будуть) досягнуто балансу інтересів громади
    і платників податків та зборів.

 

 

 

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною

 мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть  бути  досягнуті  майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного

місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 1 Держава: Відсутні Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим

кодексом України

Держава: Відсутні

 

Громадяни:    Відсутні

 

Суб’єкти

господарювання:

Відсутні

 

Зменшення надходжень                    до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги

за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2 Держава: - надходження додаткових коштів до селищного бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Громадяни: Сплата податків та зборів за

обґрунтованими ставками

 

Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків та зборів за встановлени-ми

ставками

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.
  Суб’єкти

господарювання: Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків та зборів за запропонова-ними ставками.

 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх

чинників на дію запропонованог о регуляторного

акта

Альтернатива 1 Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акта, податки та збори не сплачуватимуться в повному обсязі, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.

Вказана            альтернатива є неприйнятною.

 

Відсутні

Альтернатива 2

         

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до селищного бюджету.

Проект рішення є нормативно- правовим         актом, зовнішніми факторами впливу   на          його дію є         внесення змін до чинного законодавства України                 або

виникнення

необхідності                           в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Індикаторами можуть                     бути процеси та явища соціально                      - економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політи чні                 впливи, дефіцит, ресурсів тощо).

 

 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності Тарутинської селищної ради.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік», а саме:

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення здійснено в районній газеті «Знамя труда».

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території Тарутинської селищної ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.

При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

Тобто, прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання.

 

 

 

 

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні ДПС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть

вноситись відповідні коригування.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 

 

 

 

 

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

 

         

Назва показника Надходження 

 податків і зборів

у 2022 році, тис.грн.

Планові

призначення

податків і зборів

на 2023

рік, тис.грн.

1.Надходження до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів у разі прийняття рішення про місцеві податки та збори: 63 924,5 68 608,9
податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

584, 4 593,4
земельний податок 23 125, 2 24 300,0
орендна плата 18 068,4 20 947,2
єдиний податок з фізичних осіб 9 358, 5 10 186,8
єдиний податок з юридичних осіб (ІІІ група) 476, 6 500,0
єдиний податок з сільськогосподарських (ІV група) 12 236, 5 12 000,0
туристичний збір 0,4 0,5
транспортний податок 74,5 81,0
2. Кількість платників податків та зборів, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб 12 500 12 500

 

 

 

 

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта (повідомлення оприлюднення проекту регуляторного акта

–        проекту      рішення      в районній          газеті «Знамя труда»; оприлюднення повідомлення, проекту рішення та АРВ на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради,     на   стенді Тарутинської селищної ради).

85 %

 

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися постійною комісією Тарутинської  селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних ДПС про надходження коштів до селищного бюджету в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

 Тарутинський селищний голова                                                   Сава ЧЕРНЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 748 осіб

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2023 році становить 6700 грн. та у погодинному розмірі 40,46 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2023 рік»).

Порядков ий номер Витрати За  перший

рік

За п’ять рік
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування,           навчання/підвищення

кваліфікації персоналу тощо, гривень

0,0  
2 Податки      та      збори     (зміна      розміру

податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0,0  
3 Витрати,   пов’язані   із    веденням    обліку, підготовкою      та      поданням      звітності

державним органам, гривень

0,0  
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання

рішень/ приписів тощо), гривень

0,0  
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових              експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз,

страхування тощо), гривень

0,0  
6 Витрати   на   оборотні   активи   (матеріали,

канцелярські товари тощо), гривень

0,0  
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового

персоналу, гривень

0,0  
8 Інше (уточнити), гривень 0,0  
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 0,0  

 

  + 8), гривень    
10 Кількість        суб’єктів        господарювання великого та середнього підприємництва, на

яких буде поширено регулювання, одиниць

0,0  
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання          регулювання          (вартість

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0,0  

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати

за    п’ять років

Витрати    на    придбання основних               фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації      персоналу

тощо

0,0 0,0 0,0
Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів

(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за    п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності

у сплаті податків/зборів)

0,0 0,0
Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання

звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за    п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням                обліку, підготовкою та поданням звітності          державним органам (витрати часу

персоналу)

0,0 0,0 0,0 0,0

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат Витрати*   на адмініструва ння     заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати   на оплату штрафних санкцій     та усунення виявлених

порушень (за рік)

Разом     за рік Витрати   за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних   санкцій, виконання   рішень/

приписів тощо)

0,0 0,0 0,0 0,0

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат Витрати      на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати       на експертизи,

тощо)

Витрати безпосередньо на      дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік -

стартовий)

Разом за    рік (старто вий) Витрати за    п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг           (дозволів, ліцензій,   сертифікатів, атестатів,     погоджень, висновків,   проведення незалежних                  / обов’язкових експертиз, сертифікації,                    атестації тощо) та інших послуг (проведення   наукових, інших            експертиз,

страхування тощо)

0,0 0,0 0,0 0,0

 

Вид витрат За             рік

(стартовий)

Періодичні

(за      наступний рік)

Витрати років за п’ять
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари

тощо)

0,0 0,0 0,0
Вид витрат Витрати    на    оплату    праці

додатково               найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років
Витрати,

наймом персоналу

пов’язані   із додаткового    
               

 

 

 

   Тарутинський селищний голова                                                  Сава ЧЕРНЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без коментарів.