Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сесії Тарутинської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок проведення земельних торгів Тарутинською селищною радою»


Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення сесії Тарутинської селищної ради

«Про затвердження Положення про порядок

проведення земельних торгів Тарутинською селищною радою»

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

 Опис проблеми:

Статтею 134 Земельного кодексу України встановлено обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

Частиною 2 статті 127 Земельного кодексу України встановлено, що продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.

Земельний кодекс України (глава 21) регулює загальні правила проведення земельних торгів, проте не встановлює системну послідовність їх проведення.

Обґрунтування необхідності державного регулювання:

З метою вирішення питання щодо встановлення послідовності проведення земельних торгів на місцевому рівні відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»  готується проект рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення земельних торгів Тарутинською селищною радою».

На даний час відсутнє чітке законодавче регулювання щодо вирішення даної проблеми. 

2.Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття є:

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів територіальної громади;

- розвиток інфраструктуру на території селищної ради;

- сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності на території селищної ради;

- забезпечення надання фізичним та юридичним особам рівних прав та можливостей для участі в аукціонах;

- збільшення надходження до селищного бюджету;

- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов проведення аукціонів;

- забезпечення відкритості, доступності інформації про проведення аукціонів.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Під час розробки проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення земельних торгів Тарутинською селищною радою» було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Можливі

способи

досягнення

цілей

 

Оцінка способу

 

Причини відмови від

альтернативного способу/аргументи

щодо переваги

обраного способу

Залишення

чинного

регулювання

без змін

 

− частково забезпечує

досягнення цілей державного регулювання;

− не повністю відповідає потребам у вирішені проблеми.

 

− не відповідає принципу

 послідовності регуляторної

діяльності;

− суперечливість, наявність

прогалин у правовому

регулюванні земельних

відносин і відсутність дієвих

механізмів реалізації земельно-

правових норм з порушеного

питання;

− проблема не вирішується.

Обраний

спосіб

(прийняття запропонованого регуляторного акта)

 

− забезпечує досягнення

цілей державного регу-

лювання;

− повністю відповідає

 потребам у вирішенні

проблеми;

− встановлює зрозуміле

загальне регулювання, не

примножуючи кількості

нормативно-правових актів

з одного питання.

 

− відповідає принципам

державної регуляторної

політики;                                 

 - забезпечує досягнення

визначених цілей;

− визначає єдиний, зрозумілий

та відкритий організаційно-

правовий механізм реалізації

земельно-правових норм з

порушеного питання;

− нівелює можливість

зловживань в питаннях

здійснення відповідного

контролю.

 

Відтак, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Для досягнення визначених цілей проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження порядку проведення земельних торгів по продажу земельних ділянок або прав на них, розпорядження якими здійснює Тарутинська селищна  рада.

З метою реалізації поставлених цілей пропонується проведення наступних заходів:

- добір земельних ділянок;

- розміщення інформації про умови проведення аукціонів в офіційних засобах масової інформації;

- прийняття документів на участь в аукціонах;

- проведення аукціонів та визначення переможців.

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

  1. Провести погодження проекту регуляторного акта та прийняти на сесії селищної  ради.
  2. Забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет.
  3.  Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта.

Акт забезпечує скорочення затрат ресурсів та спрощення процедур регулювання земельних відносин. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

  1.  Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, розрахунок витрат та вигод.

Встановлення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму подання та розгляду матеріалів щодо можливості продажу земельних ділянок або прав на них,  добору та підготовки земельних ділянок до їх відчуження або прав на них, підготовки до проведення земельних торгів.

Збільшення надходжень коштів до селищного бюджету та обсягу  інвестицій у соціально-економічний  розвиток селища.

Ефективне використання земельного фонду селищної ради.

Мінімізація ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них.

 

Сфери впливу Вигоди Витрати

 

Інтереси

органів місцевого самоврядування

 

- збільшення  надходжень коштів до  селищного бюджету та обсягу  інвестицій у соціально-економічний  розвиток селища;

- ефективне використання земельного фонду селища;

- мінімізація ризиків вчинення корупційних правопорушень у процесі відчуження земельних ділянок або прав на них;

- посилення довіри до органів місцевого самоврядування.

- видатки на підготовку лотів до проведення земельних торгів;

- тимчасові витрати на підготовку лотів до проведення земельних торгів;

- виплата винагороди виконавцю земельних торгів.

Інтереси суб’єктів господарювання - забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, учасників ринку земельних відносин;

- отримання прибутку за виконання робіт або надання послуг.

- видатки на організацію та проведення земельних торгів.

 

Інтереси громадян - визначення єдиного, зрозумілого та відкритого організаційно-правового механізму реалізації земельно-правових норм з порушеного питання;

- встановлення прозорості,  гласності і рівних умов конкуренції у процесі набуття прав на земельні ділянки на аукціонах.

- кошти на придбання лотів.

Негативні результати впровадження рішення не вбачаються.

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть можливість створити нове джерело надходжень до селищного бюджету, збільшити обсяг інвестицій у пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку території селищної ради.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта будуть:

-кількість укладених договорів відчуження земельних ділянок;

-сума надходжень коштів до селищного бюджету;

-сума обсягу  інвестицій у соціально-економічний  розвиток селищної ради.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта не можуть бути виражені у кількісній формі, оскільки результати кожного аукціону залежать від багатьох непрогнозованих чинників, кількісне значення яких стає відомим лише під час підготовки до проведення аукціону (кількість земельних ділянок, строки проведення аукціону, вартість права власності (оренди, суперфіцію) земельних ділянок, розмір внесків учасників і т. ін.) та під час проведення аукціону (наявність та кількість учасників аукціону, ціна продажу і т. ін.).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Як цільова група розглядатимуться суб’єкти господарювання та громадяни.

Базове відстеження буде здійснюватися  до набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності актом, але не пізніше, ніж через два роки. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                Анетта КУРАКОВА

Без коментарів.