Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт Тарутине Тарутинського району Одеської області

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту Генерального плану смт. Тарутине

Тарутинської селищної ради

Тарутинського району Одеської області

 

Інформація про Замовника

Тарутинська селищна рада (68500, Одеська обл., Тарутинський р-н,     смт. Тарутине, вул. Красна, буд. 201).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план смт. Тарутине розроблений на виконання Рішення Тарутинської селищної ради № 207/1-VII  від 15.12.2016 року.

При розробленні генерального плану враховуються стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми регіонального і місцевого рівня, що діють в населеному пункту.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення Генерального плану смт. Тарутине передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: дотримання санітарно-захисних зон; наявність порушених ділянок, утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря; використання наявних ресурсів; розвиток зелених зон населеного пункту та вдосконалення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 1. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

3.Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт. Тарутине передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

В межах смт. Тарутине території та об’єкти ПЗФ відсутні, також відсутні території, що зарезервовані для подальшого заповідання.

В рамках міжнародного проекту «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю та нижнього Прута – PAN NATURE» (MIS ETC 1718) науковцями Одеської області  проведено інвентаризацію природних комплексів Тарутинського району Одеської області. За результатами досліджень на південному заході від смт. Тарутине виявлено цінну лісову ділянку орієнтовною площею 99,0 га, яку запропоновано включити до складу ключової території екологічної мережі Південної Бессарабії.

Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення смт. Тарутине транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану смт. Тарутине, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану смт. Тарутине на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження:

- оптимізація організації виробничо-комунальних територій та територій сільськогосподарських підприємств; забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою шляхом дотримання санітарно-захисних зон;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі;

- розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- розвиток та покращення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану смт. Тарутине подаються до:

Тарутинської селищної ради.

 

Відповідальна особа:

Селищний голова – Куруч Іван Іванович.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 12.04.2019 року.

 

 

 

 

Селищний голова                                                               І.І. Куруч

Без коментарів.