Аналіз регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт Тарутине»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення  смт Тарутине»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт.Тарутине» (далі – Правила приймання) здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

І. Визначення проблеми

Cистема централізованого водовідведення смт Тарутине призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у річку Анчокрак. Якість очистки стічних вод, що випускаються у річку Анчокрак, повинна відповідати гранично допустимому скиду.

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт Тарутине.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 р. № 166-р скасовано     «Правила    приймання   стічних     вод     підприємств   у   комунальні    та відомчі системи каналізації   населених   пунктів   України»,    затверджених    наказом Державного   комітету   будівництва,   архітектури   та   житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих  в   Міністерстві  юстиції  України від 26.04.2002 р. № 403/6691.

  Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

 • запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення;
 • підвищення ефективності роботи систем централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;
 • забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
 • впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення;
 • затвердження порядку виявлення порушень та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення (стягнення з порушників плати та порядок визначення розміру цієї плати; відключення порушників від систем централізованого водопостачання та водовідведення; відшкодування споживачами, з вини яких сталося порушення природоохоронного законодавства, сум, стягнених з Тарутинського КП ВУЖКГ за відповідне порушення).

Метою зазначеного регуляторного акта - є  запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природнього середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про питну воду та питне водопостачання», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», «Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190, зареєстрованих у Міністерстві   юстиції  України 07.10.2008 р. № 936/15627, «Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.07.1995 р. № 30,  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 р. № 231/767, «Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 р. № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 р. № 56/31508.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава, у т.ч.:    
Орган місцевого самоврядування Так
Суб’єкти господарювання Так
у т.ч. суб’єкти малого підприємництва Так

Ринковий механізм – це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт Тарутине не залежить від зазначених вище елементів ринку, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Беручи до уваги, що діючими регуляторними актами на території селища не затверджені Правила  приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт Тарутине, а також не передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за скид понад нормативно забруднених стічних вод у селищну каналізаційну мережу та порядок  визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

 • забезпечення безаварійної роботи систем централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);
 • забезпечення стійкої роботи місцевих очисних споруд каналізації (запобігання порушень технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);
 • забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

 • нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;
 • перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;
 • перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації;
 • визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи систем та зниження безпечності її експлуатації і завдання шкоди навколишньому природному середовищу від забруднення скидами стічних вод підприємств  смт Тарутине.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів  смт Тарутине.

 1. Визначення альтернативних способів

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні альтернативи:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Ввести в дію запропонований регуляторний акт.
Альтернатива 2 Залишити наявний стан справ без змін.
Альтернатива 3 Внесення змін до Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Нижче наведено опис вигоди та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Введення в дію запропонованого акта забезпечить:

-                     запобігання порушень технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

-                     безпечну експлуатацію мереж місцевої системи каналізації;

-                     попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами.

Реалізація проєкту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету.
Альтернатива 2 У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акта вигоди відсутні. Витрати відсутні
Альтернатива 3 При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України) щодо відміни державного регулювання стосовно створення умов щодо організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення, регуляторний акт приймати не потрібно.

 Вигоди відсутні.

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта - є прозорість та якість умов діяльності Тарутинського КП ВУЖКГ», покращення екологічного стану селища, який є показником рівня участі селищної  громади у вирішенні проблем сфери екології селища. Створюється єдиний порядок та умови для приймання стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, покращується безпека їх експлуатації та забезпечується відповідність якості очищення стічних вод вимогам дозволу  на спец водокористування, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод. Витрати відсутні
Альтернатива 2 Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні. Витрати власних коштів   Тарутинського КП ВУЖКГ на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Втрати коштів

Тарутинського КП ВУЖКГ, які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану місцевих очисних споруд.

Альтернатива 3 Вигоди відсутні. Непередбачені витрати власних коштів

 Тарутинського КП ВУЖКГ на запобігання виходу з ладу очисних споруд каналізації і як наслідок скид неочищеного стоку у                 р. Анчокрак, що спричинить екологічну катастрофу.

 

                  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта 3 9 88 100
Питома вага групи у загальній кількості, % 3% 9% 88% 100%

 Відповідно до даних Тарутинського КП ВУЖКГ кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.12.2019 р. – 100, в т. ч. – 100 підприємств, стічні води яких можуть містити понаднормативні забруднення. З них:  100- скидають    у  місцеву   каналізаційну   мережу    <100 м3   стічних вод/щомісячно.

 

Вид альтернативи Вигоди  Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи систем і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між  Тарутинським КП ВУЖКГ і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта  є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в місцеву каналізаційну мережу. Розрахунок витрат за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями проводиться згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення визначається для кожного випадку окремо. Тобто, відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2 Вигоди відсутні Витрати відсутні
Альтернатива 3 Вигоди відсутні Витрати відсутні

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, тис. грн.
1 2
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва з згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають

внаслідок дії регуляторного акта»)

Сумарні витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем   централізованого водовідведення. Розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод є диференційованим, буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва з згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають

внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутні
Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають

внаслідок дії регуляторного акта»)

Відсутні

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення                               смт Тарутине»

Зазначені у аналітичній таблиці показники (витрати) суб’єктів господарювання відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 28.11.2005 р. № 386 не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Також, наведені в аналітичній таблиці витрати суб’єктів господарювання не містяться в податкових деклараціях, розрахунках, звітах та інших документах, що надходять до відділення у смт Тарутине. Крім того, дані щодо таких витрат суб’єктів господарювання не містяться в звітах та інших документах, що надходять до структурних підрозділів виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради.

Враховуючи зазначене вище, надати всі необхідні та насамперед об’єктивно обґрунтовані дані, зазначені у аналітичних таблицях даного додатку у розробника проекту немає можливості.

Витрати За перший рік, тис. грн. За 5 років, тис. грн.
 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн. Витрати на встановлення локальних очисних споруд на каналізаційному випуску згідно вимог «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316. Враховуючи диференційовану специфіку роботи підприємств                       смт Тарутине  та розгортання інфляційних процесів в Україні об’єктивно розрахувати витрати неможливо
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн. 0 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн. 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грн. 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків,

проведення

незалежних/обов’язкових

0 0
  експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.    
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грн. 0 0
8 Інше (уточнити), грн. 0 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн. 0 0
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць. 0 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн. 0 0

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо 0 0 0
Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів

(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру

податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0 0
Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та

подання звітності  (за

рік)

Витрати на оплату

штрафних санкцій за рік

Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових, 0 0 0
(витрати часу персоналу) крім існуючих, витрат коштів та часу.      
                   

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати* на адміністрування

заходів державного

нагляду (контролю)

(за рік)

Витрати на оплату

штрафних санкцій та усунення

виявлених порушень

(за рік)

Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) 0 0 0 0

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати на проходження

відповідних процедур

(витрати часу,

витрати на

експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо

на дозволи, ліцензії,

сертифікати, страхові поліси

(за рік — стартовий)

Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0 0 0 0
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні  (за наступний) Назва витрат за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Додатково, крім існуючих, не передбачаються Додатково, крім існуючих, не передбачаються Додатково, крім існуючих, не передбачаються
Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу Не потребує найму додаткового персоналу 0
                 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

    

     З метою розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-УІ (зі змінами) зазначено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 ПКУ визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що надходять до структурних підрозділів міської ради.

Враховуючи зазначене вище, усвідомлюючи відповідальність за надання достовірних показників, здійснити розрахунок щодо адміністрування регулювання з питання впровадження порядку здійснення благоустрою та контролю за його станом при реалізації потреб для об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та послуг, визначення розміру плати за тимчасове використання об’єктів (елементів) благоустрою селища не за їх цільовим призначенням, а також порядку ефективного звільнення об’єктів (елементів) благоустрою селища від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів, не є можливим.  

При цьому слід зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців.

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

 • ввести в дію запропонований регуляторний акт;- залишити наявний стан справ без змін; - відміни державного регулювання стосовно:
 • забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;
 • впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

«4» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

«3» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

«2» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

«1» – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності

(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-бальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
1 2 3
Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акта надасть можливість:

-                     забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення; - приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення  смт.Тарутине;

-                     визначення умови приймання стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд; - створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності;

-                     забезпечення утримання території селища у належному санітарному стані;

-                     забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

 

Альтернатива 2 1 Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що на теперішній час в місті відсутній механізм контролю за скидом стічних вод споживачів.
Альтернатива 3 1 Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1 2 3 4
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є: - забезпечення єдиних вимог для  проведення контролю за якістю стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення                          смт Тарутине; - забезпечення належного санітарного стану території смт Тарутине;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані лише з  виконанням договірних зобов’язань, щодо визначення розміру плати,

що справляється

за

понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість: користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення, приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення                       смт Тарутине, визначення умови приймання стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.
Альтернатива 2 Відсутні Відсутні Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей
Альтернатива 3 Відсутні Відсутні Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від

альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого
    регуляторного акта
Альтернатива 1 Перевагою обраної альтернативи є: нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення                              смт Тарутине та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення  смт Тарутине. Прийняття даного регуляторного акта дає максимальну можливість дотримання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:

-                     захисту здоров’я персоналу каналізаційних очисних споруд;

-                     запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд; - гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд; - гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в місцеву каналізаційну мережу.
Альтернатива 2 Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

-
Альтернатива 3 При внесені змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

-
           

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проєкту регуляторного акта є:

 • безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність систем централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);
 • якісна робота місцевих очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);
 • екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення  смт Тарутине».

Впровадження цього регуляторного акта передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

 • складання структурним підрозділом Тарутинської селищної ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проєкту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;
 • оприлюднення проєкту регуляторного акта разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;
 • винесення проєкту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проєкту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету Тарутинсько селищної ради;
 • у разі прийняття регуляторного акта – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для споживачів;
 • у разі прийняття регуляторного акта здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог даного регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) на даний момент віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акта не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.01.2017 р. по 20.12.2019 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
 

1.

Робочі зустрічі, наради

1.   ТОВ "ПЛОДОВОЧ_УЖ"

2.  Комунальне підприємство "Тарутинська центральна районна лікарня" Тарутинської районної ради Одеської області

3.  ПАТ "Газтранзит" ЖКГ "Тарутине"

4.  Тарутинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів  ліцей-дошкільний навчальний заклад" Тарутинської районної ради Одеської області

5.  Фізична Особа Підприємець " Марашлец Д.Г."

6.  Фізична Особа Підприємець" Мітєва Любов Степанівна"

 

6

Наголошення на  необхідності забезпечення екологічної ситуації в                      смт Тарутине шляхом проведення  систематичного контролю за якістю стічних вод, доведення стічних вод споживачів до показників допустимих концентрацій для їх безпечного відведення та очищення на міських очисних спорудах каналізації для запобігання псуванню систем водовідведення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 100 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 88% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

(за

наступний рік)

Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів).

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування.                           

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних

одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання.тис.грн.*  Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва  

1,488

1,488 7,44
4 Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування  уловлювачів жиру (у разі наявності), тис.грн.* Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання

0 0 0
5 одному суб’єкту малого підприємництва Інші процедури: тис.грн.* 0,588

 

0,588 0 2,940 0
6 Разом, тис.грн.* Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2,076 2,076 10,38
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 100
8 Сумарно, тис.грн.* Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

207,6 207,6 1038,0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (пошук тексту рішення на сайті Тарутинської селищної ради). тис.грн.* Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,177 0 0,885
10 Процедури організації виконання   вимог регулювання.тис.грн.*  Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва 0,476 0 2,38
11 (Процедури офіційного звітування. тис.грн.*заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х

0,476 0 2,38
12 оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість Процедури щодо забезпечення процесу перевірок.

Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0 0 0
13 Інші процедури : 0 0 0
14 Разом, тис.грн.*

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

1,129 0 5,645
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 100  
16 Сумарно, гривень *

Формула

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

112,9 0 564,5
               

*-орієнтовні витрати

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не передбачаються.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання

(стартовий)

За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 207,6 1038,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 112,9 112,9
3 регулювання та звітування Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 320,5 320,5
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 320,5 320,5

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Не передбачається розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів.

 

З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з регуляторним актом, документ (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб сайті Тарутинської селищної ради www.tarutyne-sr.gov.ua в розділі “Регуляторна політика»

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає, оскільки нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено акт, мають необмежений термін чинності.

Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін та визнання таким, що втратив чинність, у разі зміни нормативно-правових актів, які регулюють дане питання.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта та за результатами здійснення заходів з відстеження результативності регуляторного акта до нього можуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники будуть зазначатися розробником при здійсненні відстеження результативності дії регуляторного акта, які будуть надаватися відповідно до Порядку контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення визначеному в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення  смт Тарутине.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у місцеву каналізаційну мережу смт Тарутине відповідно до розділу 6 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення смт Тарутине;

     - пред'явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення ь.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

IX. Визначення заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта, Тарутинським КП ВУЖКГ Тарутинської селищної ради послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 зі змінами.

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження - через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про відстеження результативності регуляторного акта, які оприлюднюються на офіційному сайті Тарутинської селищної  ради (www.tarutyne-sr.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність», рубриці «Відстеження результативності регуляторних актів».

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

 

Начальник Тарутинського КП ВУЖКГ                                   Абаржи М.І.

Без коментарів.