Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області» (зі змінами)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення «Про  оренду майна  комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тарутинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області » підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

І. Визначення проблеми.

 

Згідно частини 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

На теперішній час в Тарутинській селищній раді Тарутинського району Одеської області відсутнє нормативне регулювання надання в оренду  комунального майна, але в перспективі,  до передачі в оренду готується 3 об’єкти комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області.

Для вирішення актуального питання, виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради розроблено цей проект рішення, який регулюється  Законом України  “Про оренду державного та комунального майна” №157-ІХ від 03.10.2019 року.

Отже, проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання – приведення процедурних питань, пов’язаних з передачею комунального майна, у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи Так Ні
Громадяни так  
Держава так  
Суб’єкти господарювання так  

 

 ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Цілями прийняття зазначеного проекту рішення є:

  • - стабільність та довіра суб’єктів господарювання до Тарутинської селищної ради та її виконавчого органу;

 

  • - запровадження простої і прозорої процедури передачі в оренду  комунального майна, шляхом продажу права оренди на майно комунальної власності  на електронних торгах (аукціонах) у електронній торговій системі ProZorro.Продажі;

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

(Відсутність регулювання)

Не забезпечується досягнення цілей.

Механізм передачі в оренду комунального майна відсутній. Така альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду

комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

 

Такий спосіб є ефективним та прийнятним, оскільки уніфікує процедуру передачі майна в оренду, забезпечує рівний доступ для всіх потенційних орендарів до майна, що пропонується до передачі в оренду; підвищить конкуренцію за рахунок спрощення доступу до електронних аукціонів. Надає можливість розвитку пріоритетних напрямків господарської діяльності, забезпечення наповнення місцевого бюджету коштами від передачі права користування комунальними об’єктами територіальної громади селища Тарутине ,  зниження корупційних ризиків, врахування  аспектів  розвитку селища Тарутине

 

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні Відсутність законних підстав для розрахунку орендної плати за користування комунальною власністю територіальної громади селища Тарутине
Альтернатива 2.

Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду

 комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

 

Підвищення ефективності здійснення правомочності щодо розпорядження об’єктами права комунальної власності, зміцнення економічних основ територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  Підвищення ефективності передачі майна в оренду шляхом проведення електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі. Підвищення контролю за існуючими договорами оренди майна. Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації,

яка існує на цей час

Відсутні До торгів з передачі в оренду державного та комунального майна обмежений доступ потенційних орендарів. Існуючий процес передачі майна в оренду - складний та непрозорий.
Альтернатива 2.

Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду

 комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області»

Забезпечує доступ громадян до  комунального майна та  надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду. Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  

-

 

-

 

-

 

56

 

56

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - - 56 100 %

 

*Слід зазначити, що кількість суб'єктів господарювання, які виявлять намір придбати таке майно, наразі порахувати не вбачається можливим.

У зв'язку з цим, в таблиці зазначена розрахункова кількість суб'єктів господарювання и, які матимуть змогу отримати  в оренду державне чи комунальне майно на основі статистичних даних.

  

Розрахунок витрат для суб’єктів малого підприємництва.

 

№ з/п Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень Х Х
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень Х Х
3 Витрати пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень Х Х
4 Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень Х Х
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень Х Х
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень Х Х
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень Х Х
8 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 25,13 грн.**
(1 год. × 25,13 грн.)
25,13 грн.

 

9 Інше, гривень Х Х
10 РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9), гривень 25,13 грн.
(1 год. × 25,13 грн.)
25,13 грн.

 

11 Кількість суб’єктів господарювання малого  підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 56 56
12 Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 10 х рядок 11), гривень 1407,28 грн. 1407,28 грн.

 

** у розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", з 1 січня 2019 року становить 25 грн. 13 коп.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні Внаслідок застосування цієї альтернативи виконавчій орган Тарутинської селищної ради не зможе надавати в оренду комунальне майно.
Альтернатива 2.

Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду

 комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

 

У суб’єктів господарювання з'являється можливість прозоро та за конкурентною ціною отримати  комунальне майно в оренду. Відсутні

  

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

  

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

1

Є недоцільним, оскільки

не дозволить досягти цілей державного регулювання.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду

 комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Відсутні Ненадходження коштів до  місцевого бюджету від передачі в оренду  комунального майна. Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання та призводить до ненадходження до  місцевого бюджету коштів, накопичення громадою неліквідного майна. 
Альтернатива 2. Надходження коштів від передачі в оренду  комунального майна за ринковою ціною. Відсутні

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

Рейтинг Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Не вирішує ключового завдання щодо передачі комунального майна в оренду. Х
Альтернатива 2. Забезпечує вирішення питання щодо ефективної та прозорої передачі комунального майна в оренду. Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проєкт рішення.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв'язання проблеми пропонується:

 - уніфікувати процедуру передачі  комунального майна в оренду;

- запровадити передачу в оренду  комунального майна виключно через електронну торгову систему;

- визначити процедуру підготовки та проведення електронного аукціону, публікації інформації про результати аукціону;

- запровадити онлайн-моніторинг передачі в оренду державного та комунального майна;

- забезпечити рівний доступ для всіх зацікавлених потенційних орендарів до майна, що пропонується до оренди;

- підвищити конкуренцію за рахунок спрощення доступу до аукціонів;

- посилити громадський контроль у цій сфері.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються Тарутинська селищна рада, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта забезпечить врегулювання питання  використання електронної торгової системи ProZorro.Продажі для процедури передачі майна в оренду, також створить баланс інтересів Тарутинської селищної ради, громадян та суб’єктів господарювання (як державного, так і приватного сектору економіки).

Запровадження регуляторного акта не призведе до додаткового фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, які виявили намір відчужити майно, адже система ProZorro.Продажі вже функціонує.

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Проєкт рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради (розділ "Регуляторна політика") для громадського обговорення.

У разі наявності зауважень чи пропозицій до проєкту постанови представники мікро – та малого підприємництва зможуть висловити їх на поштову адресу Тарутинської селищної ради: 68500, смт Тарутине, вул. Красна, буд. 201.

Ураховуючи, що проєкт рішення розроблено на виконання Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, якими передбачено запровадження обов’язкової передачі майна в оренду через електронні аукціони.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється регулювання: 56 об'єктів, у тому числі мікропідприємництва 56 об'єктів;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Згідно з Порядком доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним.

Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронного аукціону, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу.

Для суб’єктів малого підприємництва не передбачається обов’язкових додаткових витрат на виконання вимог регулювання. Для суб’єктів малого підприємництва, що мають діючі договори оренди не передбачається вимога до зміни умов договорів або додаткових витрат. Витрати суб’єктів малого підприємництва, які бажають стати учасниками аукціону залежатимуть від орендної плати, яка буде визначена за результатами аукціону, а також включають реєстраційний внесок.

  

Реєстраційний внесок за реєстрацію заяви на участь в аукціоні вноситься потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року.

 

Виконання вимог регулювання не передбачає витрат суб’єктів малого підприємництва на придбання обладнання та його технічного обслуговування.

 

з/п

Найменування оцінки У стартовий рік впровадження регулювання Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за

5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання обладнання (пристроїв, машин, механізмів) не передбачено Х Х
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування не передбачено Х Х
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) не передбачено Х Х
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) не передбачено Х Х
5 Інші процедури не передбачено Х Х
6 Разом, гривень Х Х Х
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 56 56 56
8 Сумарно, гривень Х Х Х
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(час на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення  з ним)

1 год =

25,13 грн.**

-

(припущено, що суб’єкт здійснюватиме пошук та ознайомлення з нормативно-правовим актом в стартовий рік його впровадження)

25,13 грн.
10 Процедури організації виконання вимог регулювання:
Подання заяви на оренду 1 місяць або інший визначений сторонами строк

 

Участь у аукціоні  
Оскільки отримання погодження на відчуження майна здійснюватиметься в межах робочого часу, заробітна плата нараховуватиметься на індивідуальних засадах в залежності від умов, встановлених трудовим договором.
11 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 56  - 56
12 Сумарно, гривень

(рядок 9 × рядок 11)

1407,28 грн. - 1407,28 грн.
           

** у розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", з 1 січня 2019 року становить 25 грн. 13 коп.

 

Додаткові бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не передбачаються.

Витрати суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, не передбачено.

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання Х Х
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Х Х
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання Х Х
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Х Х
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання Х Х

 

Також не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акта не прогнозується.

Порядком передбачається, що кошти від передачі в оренду  комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області перераховуватимуться переможцем аукціону на казначейські рахунки Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія регуляторного акта поширюється на необмежений строк і обмежується дією Закону "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадження регуляторного акта слугуватиме:

- розмір щорічних надходжень до Тарутинського селищного бюджету внаслідок передачі  комунального майна в оренду;

- кількість учасників аукціону;

- різниця між стартовою орендною платою та орендною платою, за якою було передано майно;

- кількість успішних аукціонів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – високий, оскільки проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради для громадського обговорення.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитись статистичним методом шляхом аналізу інформації наданої уповноваженими органами управління.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде  проводитися кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати виконавчий комітет Тарутинської селищної ради, як розробник акта.

 

 

Заступник Тарутинського селищного голови

з питань діяльності виконавчого комітету                                    Ю.І. Шавьолкін

 

«____» ____________ 2020 р.

Без коментарів.