Регламент Тарутинської селищної ради (зі змінами внесеними рішенням № 77-VII від «09» березня 2016 року)

Додаток №1

до рішення селищної ради 

від «09» березня 2016 року    № 77 - VII

Регламент Тарутинської селищної ради

(зі змінами) 

  1. Загальні положення

1.1. Тарутинська селищна рада (надалі – селищна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Тарутинську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України. Селищна рада є юридичною особою, має корогву селищної ради, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства України в Одеській області, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцію України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Тарутинська селищна рада складається з депутатів, які обрані жителями селища Тарутине у багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками від районних організацій політичних партій, що отримали виборчу квоту, та за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

До складу селищної ради входять рівні за своїми правами депутати селищної ради, з числа яких обирається секретар селищної ради.

1.4. Загальний склад селищної ради відповідно до чинного законодавства складає 22 депутата.

1.5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу селищної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів селищна рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

1.6. Строк повноважень селищної ради VІІ скликання визначається чинним законодавством та складає п’ять років.

1.7. Регламент селищної ради – це затверджений рішенням ради документ нормативно-правового характеру, що встановлює або визначає порядок підготовки, скликання, проведення пленарних засідань селищної ради та з інших процедурних питань діяльності селищної ради її органів, депутатів, посадових осіб.

Регламент селищної ради набирає чинності з моменту прийняття рішення селищної ради про його затвердження.

1.8. Тарутинська селищна  рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

1.9. Тарутинська селищна рада має право приймати рішенння про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

  1. Депутати, посадові особи та органи селищної ради

2.1. Депутати селищної ради

2.1.1. Правовою основою діяльності депутатів селищної ради є Конституція України, закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

2.1.2. Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів (депутатів селищної ради) територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам селищної ради видаються посвідчення депутата селищної ради  «Депутат селищної ради».

2.1.4. Депутати селищної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях селищної ради та її органів, виконання доручень селищної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю..

2.1.6. Депутат селищної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засіданнях постійної комісії селищної ради, а також інших органів утворених селищною радою, до складу яких його обрано.

Поважною підставою для відсутності депутата на засіданнях Тарутинської  селищної ради чи її органів вважається виконання ним у цей же час доручень ради чи її органів, хвороба, відпустка або службове відрядження.

2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії, депутат зобов'язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову селищної ради , або секретаря селищної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії - голову комісії у тому ж порядку.

2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень селищної ради чи її органів, за поданням постійної комісії селищної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності, селищна рада може звернутися до територіальної виборчої комісії, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.9. Депутат селищної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях селищної ради а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2.1.10. Депутат селищної ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи селищної ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства на депутатський запит, депутатське звернення чи депутатське запитання.

2.1.12. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

2.1.13.  Депутат селищної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Селищна рада визначає строки проведення звітів депутатів.

2.1.14. Депутат як представник інтересів виборців та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

2.2. Постійні комісії селищної ради

2.2.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії селищної ради, що затверджується селищною радою.

2.2.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються селищною радою.

Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

2.2.3.Селищна рада утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. На першому організаційному засіданні постійної комісії з числа членів комісії обираються заступник голови та секретар постійної комісії.

Селищна рада, у разі необхідності, має право змінювати число постійних комісій та їх чисельний склад.

2.2.4. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2.2.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова селищної ради,  та секретар селищної ради.

2.3. Тимчасові контрольні комісії селищної ради

2.3.1. Селищна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених селищної радою питань. Вони подають на розгляд селищної ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні селищної ради.

2.3.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається селищною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

2.3.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

2.3.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів.

2.3.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.

2.3.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень селищної ради, яка її створила.

2.3.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь селищний голова, секретар селищної  ради,  голови постійних комісій селищної ради.

2.3.8. Органи та посадові особи ради зобов'язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється апаратом селищної ради.

  1. Організація роботи селищної ради

3.1. Планування роботи селищної ради

3.1.1. Діяльність селищної ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого селищною радою.

3.1.2. План включає зміст діяльності селищної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій селищної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

3.1.3. Проекти планів роботи селищної ради розробляються під керівництвом селищного голови  на підставі пропозицій постійних комісій,  депутатів, районної державної адміністрації.

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи селищної ради покладається на селищного голову.

3.2. Сесія селищної ради

3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності селищної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань селищної ради, а також засідань погоджувальної ради, президії селищної ради, засідань постійних комісій селищної ради.

3.2.2. Сесія селищної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

3.2.3. Сесія селищної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

3.3. Порядок підготовки сесії селищної ради

3.3.1. Порядок підготовки сесії селищної ради встановлюється відповідним планом.

3.3.2. План підготовки сесії селищної ради оформляється у вигляді  розпорядження селищного голови, яке видається за десять днів до орієнтовної дати проведення сесії селищної ради.

3.3.3. Планом підготовки визначаються остання дата прийому проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення: засідань  постійних комісій селищної ради; терміни доопрацювання проектів рішень їх авторами згідно з зауваженнями і доповненнями, внесеними після згаданих вище засідань, а також термін  повернення доопрацьованих проектів рішень.

3.3.4. Питання, внесені на розгляд сесії відповідно до пункту 3.5.2. цього Регламенту, згідно з планом підготовки сесії попередньо розглядаються   на  засіданнях постійних комісій селищної ради.

3.4. Порядок скликання сесії селищної ради

3.4.1. Сесії скликаються селищним головою  або у разі неможливості ним скликати сесію селищної ради, то за дорученням голови сесія скликається секретарем  селищної ради, який виконує його обов’язки на період  відсутності.

3.4.2. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається  секретарем селищної ради .

Підставою для скликання сесії селищної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу селищної ради, постійною комісією, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії селищної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

У такому випадку сесія селищної ради повинна бути скликана у двотижневий термін.

3.4.3. Рішення про скликання сесії селищним головою  або секретарем селищної ради, який його заміщує у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження.

3.4.4  Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

3.4.5. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії та питань, які передбачається внести на розгляд селищної ради.

3.4.6. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про основні питання, які рекомендуються на розгляд селищної ради, депутати повідомляються  через засоби масової інформації, а також в індивідуальному порядку.

3.4.7. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд селищної ради, доводяться до відома депутатів під час проведення спільних та окремих засідань постійних комісій селищної ради по обговоренню порядку денного сесії, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії, а у виняткових випадках - у день проведення сесії.

3.4.8. У разі запровадження в Україні або на території Тарутинського району воєнного або надзвичайного стану селищна рада збирається на сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму.

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії

3.5.1.Селищна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради вносяться селищним головою, постійними комісіями селищної ради, депутатами, не пізніш дати, визначеної планом підготовки сесії.

Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії селищної ради. До них додаються проект рішення селищної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії.

Проекти рішень селищної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та проекти рішень розглядаються  постійними комісіями селищної ради та, у разі необхідності,  у порядку, визначеному пунктом 3.3.3. даного Регламенту.

3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії селищної ради включає питання, схвалені рішеннями  постійних комісій селищної ради.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесені посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій, визначеною даним Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніш як за один день до проведення пленарного засідання сесії селищної ради.

3.5.6. Розгляд питання порядку денного сесії селищної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення селищної ради не допускається.

3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії селищної ради готується секретарем селищної ради за узгодженням з селищним головою з урахуванням вимог пункту 3.6.13. цього Регламенту.

3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами селищної ради на пленарному засіданні селищної ради у письмовій формі з доданням проекту рішення.

Винесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише при наявності тексту проекту рішення селищної ради за згодою не менш як половини депутатів від загального складу селищної ради.

На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії селищної ради. Розгляд такого проекту рішення селищної  ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов'язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

3.5.9. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання  постійних комісій селищної ради неможливо, селищний голова и своїм розпорядженням може з числа депутатів селищної ради створити робочу групу з підготовки проведення сесії селищної ради, яка приймає рішення про проект рекомендованого порядку денного сесії селищної ради.

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії селищної ради

3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії селищної ради організовує секретар селищної ради.

3.6.2. Проекти рішень селищної ради  та інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, передаються на розгляд профільних постійних комісій не пізніш, як за 3 дні до дати проведення їх окремих засідань для підготовки відповідних висновків та рекомендацій та доводяться до відома депутатів у день проведення засідання постійних комісій селищної ради.

Постійні комісії селищної ради у триденний термін повідомляють селищного голову  про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю).

3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії селищної ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень з вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадськістю. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій селищної ради.

3.6.4. Проект рішення селищної ради повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої - в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3.6.5. До проекту рішення селищної ради додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій селищної ради  та пояснювальна записка.

3.6.6. Проект рішення селищної ради повинен мати погоджувальні візи автора проекту, голови відповідної постійної комісії селищної ради.

Проекти рішень селищної ради, якими передбачається використання коштів селищного бюджету , незалежно від суб’єкта їх внесення, обов’язково потребують погоджувальні візи з  фінансовим управлінням районної державної адміністрації, постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку і планування бюджету,  за результатами розгляду візуються головою профільної постійної комісії.

У разі необхідності проект рішення селищної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення селищної ради, як правило, на зворотній стороні і розмішуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.

3.6.8. Візування проекту рішення селищної ради є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення селищної ради можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту рішення селищної ради.

3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення селищної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

Всі зауваження і пропозиції до проекту рішення селищної ради, висловлені під час його обговорення на засіданні  постійних комісій селищної ради, надсилаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії не пізніше ніж у триденний термін з дня їх розгляду на засіданнях.

Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення селищної ради, доопрацювання проекту рішення та надання його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

У разі неврахування будь-яких зауважень до проекту рішення ініціаторами розгляду даного питання порядку денного сесії надається відповідна пояснювальна записка.

3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови селищної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення селищної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію селищної ради спільно з  апаратом селищної ради .

3.6.11. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення селищної ради за дорученням голови селищної ради може бути додатково розглянутий на засіданнях постійних комісій селищної ради .

3.6.12. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні селищної ради узгоджується селищним головою  напередодні пленарного засідання, після чого секретар селищної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

3.6.13. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою селищного голови.

3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища і селищного бюджету

3.7.1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища і селищного бюджету, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються селищною радою.

3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища і селищного бюджету  визначається чинним законодавством.

3.7.3. Проекти рішень селищної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться селищним головою не пізніш як за 20 днів до сесії.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища на наступний рік подається до селищної ради одночасно з проектом селищного  бюджету  на відповідний бюджетний рік.

3.7.4. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного та культурного розвитку селища і селищний бюджет  є обов'язковими співдоповіді голів профільних постійних комісій селищної ради.

3.7.5. Селищний голова не менш як два рази на рік доповідає селищній раді про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку селища (за підсумками першого півріччя  та року).

3.7.6. Звіти про виконання селищного бюджету готуються головним бухгалтером у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються селищною радою.

3.7.7. Матеріали по проектах рішень щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку селища і селищного бюджету, звітів про їх виконання, а також відповідні висновки та рекомендації постійних комісій ради вручаються депутатам не пізніше ніж як за 3 дні до розгляду на сесії селищної ради.

3.7.8. Рішення про внесення змін, уточнень та доповнень до селищного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку та про використання бюджетних коштів протягом бюджетного року приймаються в порядку, встановленому радою при прийнятті рішень з даних питань.

3.7.9. Контроль за виконанням програми соціального-економічного та культурного розвитку селища і селищного бюджету  здійснює селищна рада.

3.8. Розгляд на сесії селищної ради питань, пов'язаних

з управлінням майном комунальної власності

територіальної громади селища

 

3.8.1. Пропозиції щодо розгляду на сесії селищної ради питань, пов'язаних з управлінням майном комунальної власності територіальної громади селища вносяться особами, зазначеними у пункті 3.5.2 цього Регламенту.

3.8.2. Під час підготовки проектів рішень селищної ради, пов'язаних з управлінням майном комунальної власності територіальної громади селища, обов'язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії.

3.9. Робочі органи сесії селищної ради

3.9.1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів селищної ради.

3.9.2. Лічильна комісія утворюється  відкритим поіменним голосуванням з числа депутатів для проведення відкритого поіменного та таємного голосування та визначення його результатів. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї політичної партії.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

- розподіляє обов’язки між членами лічильної комісії під час проведення відкритого     поіменного та            таємного голосування;

- організовує підготовку та проведення таємного голосування;

- підраховує голоси та встановлює результати відкритого поіменного та таємного голосування;

- повідомляє Тарутинську селищну раду про підсумки таємного голосування та надає головуючому на пленарному засіданні результати відкритого поіменного голосування для їх оголошення;

- виконує інші функції, передбачені цим Регламентом.

 

 

3.10. Пленарні засідання селищної ради

3.10.1. Пленарні засідання селищної ради, як правило, є відкритими.

3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, керівники комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальної громади, громадяни.

Список запрошених складається секретарем селищної ради та узгоджується з селищним головою .

До списку запрошених обов'язково включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Під час пленарного засідання селищної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.10.3. Пленарні засідання селищної ради за її рішенням можуть транслюватися  по  телебаченню.

3.10.4. На певний строк чи на весь період повноважень селищної ради можуть бути акредитовані представники преси. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали сесії, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення селищної ради.

У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту селищна рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

3.10.5. У разі необхідності більшістю голосів від загального складу депутатів селищною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

3.10.6. На закритому засіданні селищної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.10.7. Порядок розміщення депутатів у сесійній залі та запрошених визначається селищним головою.

Для депутатів визначаються постійні місця,  які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.

3.10.8. Селищна рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.

Запрошення на засідання селищної ради здійснюється особою, визначеною головуючим.

3.10.9. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.10.10. Тарутинська селищна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців селища, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування України.

3.11. Ведення пленарних засідань селищної ради

3.11.1. Пленарне засідання селищної ради відкриває та веде селищний голова або секретар селищної ради. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням селищної ради - один з депутатів селищної ради.

 Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

3.11.2. Головуючий на засіданні:

- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

- виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень селищної ради та ініціаторів розгляду питань;

- інформує селищну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу селищної  ради;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам селищної  ради відповідно до запису електронної системи та особам, які записалися для виступу і не є депутатами селищної ради,  при наявності відповідної згоди депутатського корпусу;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- оголошує офіційні повідомлення;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- підписує протокол сесії;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.11.3. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

- ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

- скликати у разі необхідності редакційну комісію або погоджувальну раду.

3.11.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.11.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається селищною радою. Пленарне засідання селищної ради, як правило, розпочинається об чотирнадцятої, а закінчується об сімнадцятої годині, з урахуванням перерви на 20 хвилин через  дві години роботи , якщо інше рішення не прийняте селищною радою.

Засідання селищної ради може бути продовжено головуючим понад встановлений термін, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена у будь-який момент головуючим самостійно або за пропозицією не менш ніж двох членів погоджувальної ради.

3.11.7. Після відкриття сесії, на початку пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.11.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання селищної ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

3.11.9. На розгляд пленарного засідання селищної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.

3.11.10. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.11.11. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні селищної ради.

3.11.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, допускається у разі виникнення неможливості відкладення на наступну сесію, з обов’язковим доданням проекту рішення з даного питання.

3.11.13. По завершенню пленарного засідання з питань порядку денного, відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів селищної ради із заявами і повідомленнями. Обговорення заяв і повідомлень не проводиться, рішення щодо них не приймаються.

3.12. Організація розгляду питань

3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні селищної ради передбачає:

- включення питання до порядку денного сесії:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

- виступи депутатів;

- виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

- оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

- прийняття проекту рішення селищної ради з даного питання за основу;

- внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

- заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);

- уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

- виступи депутатів з мотивів голосування;

- прийняття рішення селищної ради в цілому.

3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів, визначається селищною радою.

Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин, заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 10 хвилин, для інших виступів - 5 хвилин.

Під час обговорення проекту рішення селищної ради або з іншого приводу депутатам селищної ради, які бажають поставити запитання, необхідно підняти руку, після чого головуючий на пленарному засіданні чітко називає прізвище, ім’я та по батькові депутата та просить включити відповідний мікрофон.

3.12.3. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою селищної ради.

3.12.4. Доповіді, співдоповіді проголошуються з трибуни. Виступи, заяви, запитання депутаті селищної ради – з робочого місця після виконання процедур, зазначених у пункті 3.12.2. даного розділу.

3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.

3.12.7. На пленарному засіданні селищної  ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово уповноваженим виступити від постійних комісій селищної ради,   депутатам.

Головуючий на засіданні за згодою селищної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.12.8. Запрошені на сесію селищної ради особи, які не є депутатами селищної ради, можуть подати до секретаріату сесії заяву про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретаріатом сесії, а особа, яка її внесла, вноситься до списку осіб, що виявили бажання виступити, який подається головуючому на засіданні. За згодою депутатів селищної ради головуючий надає право виступити або зробити запитання з міста в залі.

3.12.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз.

3.12.10. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається селищною радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням.

3.12.11. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3.12.12. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних га насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов'язаний попередити про це промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

3.12.13.селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

При необхідності селищна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

3.12.14. У будь-який момент селищна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.

3.12.15. Селищна рада може приступити до голосування по проекту рішення селищної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

3.12.16. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення селищної ради допускається тільки після прийняття його за основу.

Автор пропозиції зобов'язаний подати до секретаріату сесії письмовий варіант його пропозиції.

3.12.17. Проект рішення селищної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу селищної ради.

3.12.18. У разі наявності альтернативних проектів рішення селищної ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення селищної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

3.12.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення селищної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу селищної ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення селищної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.12.20. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення  селищна рада приймає проект рішення селищної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради.

3.12.21. У разі, якщо проект рішення селищної ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення селищної ради.

3.12.22. У разі, якщо варіант проекту рішення селищної ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення селищної ради з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

3.12.23. На вимогу селищного голови  проект рішення, який при проведенні голосування не прийнятий за основу або в цілому, може бути повернутий для повторного розгляду та голосування, якщо за це проголосувала більшість депутатів селищної  ради, присутніх на пленарному засіданні.

3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

3.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів та обрання посадових осіб селищної ради, застосовується відкрите поіменне або таємне голосування.

3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань селищної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.13.3. Відкрите поіменне голосування проводиться підняттям руки чи депутатського посвідчення або шляхом подачі іменних бюлетенів і результати його фіксуються лічильною комісією

3.13.4. Після закінчення відкритого поіменного голосування головуючий на пленарному засіданні за поданням лічильної комісії оголошує його повні результати та прийняте рішення.

3.13.5. Результати відкритого поіменного голосування:

- обов’язково оприлюднюються на дошці об’яв  Тарутинської селищної  ради в день голосування ;

- можуть бути оприлюднені у друкованих засобах масової інформації за процедурним рішенням Тарутинської селищної ради;

- підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації

3.13.6. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.13.7. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата.

3.13.8. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

3.13.9. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, селищна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.

3.13.10. Результати таємного або відкритого поіменного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування селищна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

3.13.11. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

3.13.12. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні селищної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду на  постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

3.13.13. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.13.14. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.13.15. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.13.16. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.13.17. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.13.18. Пропозиція або проект рішення селищної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

3.13.20. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями селищної ради, чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов'язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також селищну раду.

3.14. Протокол, стенограма сесії селищної ради

3.14.1. Сесія селищної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії селищної ради здійснює секретар селищної ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є визначений функціональними обов’язками секретар  ради.

3.14.2. У протоколі сесії селищної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, секретаріат сесії, лічильна комісія, питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

 Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії Тарутинської селищної ради.

3.14.3. Сесія селищної ради стенографується. Запис стенограми сесії здійснює визначений функціональними обов’язками працівник  селищної ради. Стенограма сесії повинна повністю відбивати хід обговорення кожного питання.

3.14.4. Визначений функціональними обов’язками працівник апарату селищної ради веде справу по кожній сесії селищної ради, яка включає:

- перелік документів, що входять до справи сесії;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

- протокол сесії;

- рішення селищної ради;

- проекти рішень селищної ради та інших матеріалів до них;

- висновки комісій селищної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

- результати поіменного голосування;

- стенограму сесії;

- тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

- депутатські запити і відповіді на них.

3.14.5. Справа сесії селищної ради оформляється визначеним функціональними обов’язками секретарем селищної ради і не пізніше як у місячний термін з дня закінчення сесії її копії направляються до районної  державної адміністрації.

3.14.6. Оригінали протоколів сесії селищної ради протягом скликання знаходяться в апараті селищної ради, а потім 10 років зберігаються у поточному архіві селищної ради, після чого передаються до районного  державного архіву для постійного зберігання.

  1. Акти селищної ради

4.1. Порядок введення в дію рішень селищної ради

4.1.1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення селищної ради селищна рада може:

- прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести його розгляд на наступне засідання селищної ради;

- відхилити проект.

4.1.3. Рішення селищної ради набирає чинності з моменту його прийняття селищною радою, якщо селищною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію.

Акти органів селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо селищною радою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Рішення селищної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

4.1.4. Рішення селищної ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також публікується у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено селищною радою.

4.1.5. Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання на території селища.

4.1.6. Запропоновані в рішеннях селищної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території селища підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені селищній раді в зазначений у рішенні термін.

4.1.7. Рішення селищної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

4.1.8. Селищна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття рішення про скасування, якщо інше не визначено у самому рішенні.

4.2. Контроль за виконанням рішення селищної ради

4.2.1. Організація виконання рішень селищної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії селищної ради або посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

4.2.3. Зняття з контролю рішень селищної ради чи окремих їх пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях селищної ради за поданням відповідних постійних комісій або посадової особи, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення.

У разі, якщо контроль за виконанням рішення селищної ради покладений на декілька постійних комісій селищної ради, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх постійних комісій, на які покладений контроль.

4.2.4. У разі необхідності рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення селищної ради чи окремого його пункту на сесії селищної ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

4.2.5. Рішення селищної ради про зняття з контролю прийнятого рішення селищної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється  відповідним рішенням селищної ради.

4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно результатів виконання рішення селищної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення селищної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення селищної ради залишається на контролі.

Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії селищної ради для подальшої роботи.

4.3. Доручення ради та її органів

4.3.1. За рішенням селищної ради або її органів, а також селищного голови  депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.

4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов'язковим.

4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов'язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

  1. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

5.1. Депутати селищної ради відповідно до частин 7 та 8 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини 2 статті 11 та частини 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту.

5.2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні селищної ради та підтримана радою вимога депутата до голови,  керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території селища, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів районної державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання селищної ради.

5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі селищному голові через секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання селищної ради.

Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до відповідного управління, структурного підрозділу тощо.

5.4. Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернений до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була дана відповідь, розглядається селищною радою після надання висновку профільної постійної комісії.

5.5. Селищна рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від фактичної кількості депутатів,  повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.

5.6. Секретаріат сесії селищної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні селищної ради передає його секретарю селищної ради.

5.7. Апарат селищної ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений селищною радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це селищного голову  та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

Селищна рада здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається селищному  голові та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні селищної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

5.11. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту.

5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні селищної ради, текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення селищної ради поширюються серед депутатів не пізніше як за 3 дні до їх розгляду на пленарному засіданні.

5.13. Проект рішення селищної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом селищної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит апарат селищної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні селищної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов'язковою.

5.15. За результатами обговорення депутатського запиту селищна  рада приймає рішення.

5.16. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.17. Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі  вимога  депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

5.19. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

  1. Розгляд питання про ініціювання відкликання

депутата на сесії селищної ради

6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2. Апарат  селищної ради у триденний термін направляє рішення ради до  територіальної виборчої комісії по виборах депутатів селищної ради.

  1. Про планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів селищної ради

7.1. Регуляторна діяльність селищної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV.

7.2. Регуляторний акт – це:

- прийнятий селищною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою та суб'єктами господарювання;

-  інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

7.3. З метою реалізації  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності селищна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію селищної ради з питань правової та регуляторної політики, забезпечення законності, боротьби з корупцією та організованою злочинністю (далі – відповідальна  комісія).

7.4. За поданням відповідальної постійної комісії селищна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, в рамках підготовки та затвердження плану роботи селищної ради.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо селищна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,селищна рада має внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до селищної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

7.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду селищною радою покладається на розробників проектів.

7.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

7.7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

7.8. За рішенням  селищної ради або відповідальної постійної комісії селищної ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії селищної ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії селищної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням селищної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

7.9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

7.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 7.4, 7.6., фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

7.11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

7.12. Відповідальна постійна    комісія    забезпечує    підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

7.13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу  відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону. У  випадках,  визначених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу.

 

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

7.14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

7.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

7.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами  місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови селищної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

7.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

 проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин селищна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

7.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечується апаратом селищної ради, а у разі якщо рішеннями селищної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації - районною державною адміністрацією.

7.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії селищної ради.

7.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого селищною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

7.21. Селищна рада заслуховує щорічний звіт голови селищної ради про здійснення державної регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія селищної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

  1. Чинність Регламенту селищної ради

8.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту селищної ради

8.1.1. Регламент селищної ради визначає організацію та порядок діяльності селищної ради і її органів.

8.1.2. Процедурні питання, неврегульовані законом чи цим Регламентом, вирішуються селищною радою, виходячи з необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

8.1.3. Регламент селищної ради є обов'язковим для виконання селищною радою та її органами, а також в межах повноважень селищної ради - для підприємств, організацій і установ, розташованих на території селищної ради.

8.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються селищною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів селищної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття.

8.2. Порядок скасування Регламенту селищної ради

8.2.1. Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути зупинена або припинена за рішенням селищної ради або у випадках, в порядку та з підстав, передбачених законами України – за рішенням інших органів у межах їх компетенції.

 

Селищний голова                                                                               І.І.Куруч

 

Без коментарів.