Положення про постійні комісії Тарутинської селищної ради


Полож_про_ком.docЗавантажити
Друк

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

від 03 грудня 2015 року

№ 28 –V 

ПОЛОЖЕННЯ

 про постійні комісії Тарутинської селищної  ради

 1. Загальні положення

1.1. Повноваження постійних комісій Тарутинської селищної ради (далі – постійні комісії) визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом селищної ради та цим Положенням.

1.2. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій, організація їх роботи визначається чинним законодавством і Регламентом селищній ради.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються селищною радою з урахуванням важливості проблем регіонального, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об’єктивного характеру.

1.4. Постійні комісії є відповідальними перед селищною радою і їй підзвітними.

1.5. Діяльність постійних комісій координують голова ради та його заступник.

1.6. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань.

 

2. Функції і повноваження постійних комісій

 

Основними функціями постійних комісій є:

2.1.1.  організація розробки за дорученням селищної ради чи з власної ініціативи проектів рішень та інших актів, що розглядаються селищною радою, попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених іншими суб’єктами, доопрацювання за дорученням селищної ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень чи її структурних частин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

2.1.2.  збір та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій;

2.1.3.  здійснення контролю за дотриманням та реалізацією рішень селищної  ради;

2.1.4. участь у контролі за виконанням селищного бюджету в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою забезпечення економного та ефективного використання коштів;

2.1.5. попередній розгляд та підготовка пропозицій щодо проектів перспективних програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, цільових програм з інших питань, а також звітів про їх виконання;

2.1.7. попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обираються або призначаються селищною радою.

2.2. Постійна комісія, визначена головною з певного проекту рішення селищної ради, узагальнює пропозиції інших постійних комісій та готує їх на розгляд селищної  ради.

 

 1. Постійні комісії мають право:

 

3.1. Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, інших актів ради місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат з селищного бюджету.

3.2. Усі органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов’язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм необхідних матеріалів.

3.3. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.4. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за додержанням рішень та інших актів, прийнятих селищною радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюються з селищного бюджету, заслуховувати керівників органів,   організацій, а також органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян.

3.5. На пропозицію постійної комісії керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією.

 1. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань селищної ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).

 

 1. Постійні комісії мають право звернутися з питань, віднесених до їх відання, до голови селищної ради, а також органів, які утворюються радою, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.

 

5.1. Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

5.2. За дорученням селищної ради, а також за власною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів селищної ради, поданих у встановленому законом порядку.

 

 1. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії селищної ради звіту виконавчого комітету про її роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників структурних підрозділів та керівників інших органів .

 

 1. Постійні комісії зобов’язані:

 

7.1. якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях селищної ради, здійснювати попередній їх розгляд;

7.2. періодично звітувати перед селищною радою про свою роботу;

7.3. своєчасно виконувати доручення селищної ради;

7.4. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян і своєчасно реагувати на них;

7.5. у разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісій своїх обов’язків селищна рада може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

8. Організація роботи постійних комісій

 

8.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутня не менш ніж половина від затвердженого селищною радою загального складу її членів.

8.2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

8.3. Постійна комісія під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) народних депутатів України, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад. Запрошення на засідання постійної комісії здійснюється головою комісії за пропозицією членів постійної комісії.

Запрошені беруть участь у засіданнях постійних комісій селищної ради з правом дорадчого голосу.

8.4. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Метою слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Слухання протоколюються, підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій. Для участі у слуханні комісія може залучати осіб, зазначених у статті 10 цього Положення.

8.5. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія приймає рішення про закрите засідання.

8.6. Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

8.7. Постійні комісії повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

 

 1. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій більшістю голосів присутніх членів комісії, крім випадків, передбачених цим Положенням, шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються:

 

9.1. рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;

9.2. рекомендації – щодо розгляду селищною радою питань, які вносяться відповідними особами і органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

9.3. висновки – щодо проектів рішень, внесених на розгляд селищної ради відповідними суб’єктами, а також щодо кандидатур, які пропонуються для обрання чи призначення селищною радою.

9.4. Голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії.

 1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

10.1. номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

10.2. прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб, які присутні на засіданні;

10.3. порядок денний засідання;

10.4. розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення, та короткий зміст їх виступів;

10.5. назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

10.6. результат голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

10.7. прийняті рішення, рекомендації і висновки.

10.8. Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії.

10.9. Протокол засідань комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

 

 1. Засідання постійної комісії скликає голова постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, за дорученням селищної ради, або за власною ініціативою, в міру необхідності.

 

 1. Голова постійної комісії зобов’язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як третина членів комісії. В разі, коли голова постійної комісії на вимогу третини її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

 1. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

 

 1. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні її членів.

 

 1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.

 

15.1. Голова постійної комісії:

1) забезпечує керівництво постійною комісією;

2) головує на засіданні постійної комісії;

3) забезпечує складання плану її роботи;

4) забезпечує оперативність роботи над проектами рішень селищної ради;

5) запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії та робочих груп фахівців;

6) представляє постійну комісію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;

7) підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням;

8) організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

9) доповідає раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше ніж один раз на рік;

10) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями селищної  ради;

11) пропонує кандидатури на посаду секретаря постійної комісії;

12) дає  секретарю, членам комісії;

13) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;

14) виконує також інші функції, передбачені Регламентом селищної ради, рішенням селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради та його заступника;

15) веде прийом громадян.

15.2. Голова постійної комісії разом із секретарем комісії наприкінці терміну скликання селищної ради забезпечує підготовку і передачу матеріалів постійної комісії до державного архіву.

 

 1. Члени постійної комісії з дозволу голови постійної комісії можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, що належать до відання постійної комісії.

 

 1. За підсумками відрядження члени постійної комісії складають звіт на ім’я голови постійної комісії, в якому дається інформація про результати відрядження, кількість днів перебування у відрядженні, маршрут поїздок, одержані суми добових. Звіти зберігаються у секретаря постійної комісії і надаються депутатам для ознайомлення.

 

 1. Постійна комісія за пропозицією її голови на своєму засіданні більшістю голосів від фактичного складу відкритим голосуванням обирає секретаря голови постійної комісії.

 

18.1. Заступник голови постійної комісії:

1) виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

2) виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи постійної комісії;

3) підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності голови постійної комісії.

 

 1. Секретар постійної комісії обирається з членів постійної комісії на її засіданні.

 

19.1. Секретар постійної комісії:

1) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

2) веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;

3) веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

4) контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

5) контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

 1. Члени постійних комісій зобов’язані:

 

1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій;

2) брати участь у роботі постійних комісій;

3) дотримуватися порядку на засіданнях постійних комісій, робочих груп;

4) виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

 

20.1. Члени постійних комісій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

 

 1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням селищної ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання можуть вести голова селищної ради або його заступник

 

21.2. Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту селищної ради.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

 

22.1.    Постійна комісія з питань регламенту та депутатської етики і законності, за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1)         проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2)         звіти про виконання програм і бюджету;

3)         питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

4)         питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

5)         питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

6)         питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

7)         питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

8)         питання координації дій з обласною та районною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

9)         пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

10)       питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

22.2.    Постійна комісія з питань  соціально-економічного розвитку і культурного розвитку, плануванню та бюджету за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1)         проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2)         звіти про виконання програм і бюджету;

3)         попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4)         питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5)         питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6)         питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7)         питання соціально-економічного, стратегічного розвитку селища, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8)         проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

 

22.3.    Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1)         проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2)         звіти виконання програм і бюджету;

3)         питання господарської діяльності підприємств;

4)         питання транспортного обслуговування;

5)         питання розвитку всіх видів зв’язку;

6)         питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

7)         питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

8)         питання про стан та розвиток  підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

9)         заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

10)       питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

11)       питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

12)       питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності ради;

13)       питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

14)       питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

15)       питання аналізу соціальних наслідків приватизації;

16)       питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

17)       питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства селища, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

22.4.    Постійна комісія з питань  земельних відносин  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1)         проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2)         звіти про виконання програм і бюджету;

3)         проекти місцевих програм охорони довкілля;

4)         питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

5)         питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

6)         питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

7)         питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

8)         питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

9)         питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

10)       питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

22.5.    Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури,  фізкультури і спорту за дорученням ради  або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

1)         проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2)         звіти про виконання програм і бюджету;

3)         питання створення умов для розвитку культури;

4)         питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

5)         питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

6)         питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;

7)         питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

8)         питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

9)         питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

10)       питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

11)       питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

12)       питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

13)       питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

14)       питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

15)       питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

16)       питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

 1. Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси.

 

 1. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

 

24.1.    Рекомендації постійної комісії подаються  селищному голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

24.2.    Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

24.3.    У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

24.4.    Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проект рішення з порушеного питання.

24.5.    Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                              А.Б.Куракова

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Без коментарів.